Seçmeli derslerde yanıtlayıcı davranışları ve şans başarısının elimine edilmesi işlemlerine ilişkin bazı öneriler


Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Çoktan seçmeli testlerde test puanlarına karışan şans başarısından kurtulmak amacıyla geliştirilmiş olan formüllerin yaptığı düzeltmeler, yanıtlayıcıların gerçek davranışları göz önüne alındığında ne kadar gerçekçidir? Bu sorudan yola çıkılarak yapılan araştırmada yanıtlayıcılara "Tüm soruları işaretIeyin" denildikten sonra her madde için doğru yanıtı bulup bulamadıkları, eğer bulamadılarsa kaç seçeneğe düşürdükJeri sorulmuş, ayrıca ağer mutlaka işaretlemeJeri söylenmeseydi bu soruyu işaretleyip işaretJemeyecekleri araştırılmıştır. Verilen yanıtlara göre, yanıtlayıcıların çoğunun doğru yanıtı bulduğunu düşünerek maddeyi işaretleyeceğini belirttiği, doğru yanıtı bulamadıklarında ise boş bırakmayı yeğledikleri, seçenekleri teker teker eleyip şanslarını arttırmak yerine doğru yanıtı "rastgele işaretlemeyi" seçtikleri, bu durumun doğru yanıtı gerçekten bulanlar ve bulduğunu sananlar için değişmediği anlaşı]maktadır. Şans başarısını elimine etmek için önerilen yöntemlerin ister test puanları için isterse test istatistikleri için olsun düzeltme işlemini gerçekten etkili ve doğru bir biçimde yaptığı, yalnız yanıtlayıcılara yanlışların belirli bir oranda doğruları siJeceği söylendiğinde düzeltme formülünün aşırı bir eJiminasyona gittiği görüJmektedir.


ABSTRACT
Do the formu]as which is made in order to eliminate effect of choice in the test scores in muJtipJe choice tests retlect actual reality? In this research which is regarding this question all respondents were lold to answer all quesıion, then ıhese question were asked "whether if ıhey found right answer or nol" and "if not, how many optioııs did they eliminate?" Besides, they were also asked "what would you do?" if they were not told to answer "all questions" According their answers, most of the respondents claimed that they choose right answers by beJiving that ıhey find the right answer and if they couJd not find right answer they prefered not lo choice the options or choice righı answer randamly instead of ejiminating the options in order lO increase their chance.The result of the research showed that this situation did not change for respondents who found the correct answers and thougt that they found the correct answer.lt has been seen that methods which were proposed in order to eliminate effect of clıance make corrections both for test statistics and lest scores however, wrong answers delete the right answers iıı a certain ratio, correcıion formula causen the great elimination.


ANAHTAR KELİMELER: Çoktan Seçmeli Test, Şans Başarısı, Şans Başarısı Formülleri


KEYWORDS: Multiple Choice Test, Effect of Chance, Chance Effect Formula

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education