İlköğretim sosyal bilgiler ve matematik dersinde çeşitli değişkenlerin öğrenme düzeyini yordama gücü


Yrd. Doç. Dr.Tuğba ŞAHİN (YANPAR)


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çeşitli değişkenlerin ilköğretim matematik ve sosyal bilgiler dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücünü belirlemektir. Öğrencilerin öğrenme düzeyini etkileyen pek çok unsur vardır. Sosyal bilgiler dersinde öğrenme düzeyini en güçlü yordayan değişken bilişsel giriş davranışlarıdır. Daha sonra ön-test, akademik benlik kavramı ve yetenek yordayıcı olmuştur. Matematik dersinde ise öğrenme düzeyini en güçlü yordayan değişken ön test değişkeni olmuştur. Bu değişkenin yordama gücü dışında bilişse] giriş davranışları ve akademik bcnlik kavramı da yordayıcı olmuşlardır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the strength of prediction variables on the learning level in mathematics and social studies given in the fourthclass of the elementary schooL. In social studies, the most strongly predicative variable on ıhe learning level had been cognitive entry behavior. Then, pre-Iesl, academic self concept and abiliıy had been recognized as predicative. In mathemaıics, ıhe most strongly predicative variable on the learning level had been pre-ıest. Alsa, cogniıive entry behavior and academic self concept had been predicative.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme Düzeyi. Yordama Gücü, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi


KEYWORDS: Learning level, The strong of Prediction, Teaching of the Social Studies, Teaching of the Mathematics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education