Web tabanlı internet öğreticisi: bir durum çalışması


WEB BASED INTERNET TUTORIAL: A CASE STUDY


Yasemin YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Soner YILDIRIM & Doç. Dr. M.Yaşar ÖZDEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Internet konusunu öğrenme- de yol göstermek için bir Web tabanlı Internet Öğreticisi geliştirmek ve bu öğreticinin etkinliğini çeşitli açılardan in- celemektir. Bu amaçla öğreticinin tasarımı, anlatımı ve içe- riği üzerinde durulmuş ve öğreticiye görsel örnekler konul- muştur. Bu çalışma yalnızca nitel sonuçlara dayanmakta- dır. Nitel sonuçların elde edilmesi için Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya eşdeğer bölümlerinden 30 öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak öğretim üyeleri, öğretici içeriğine daha fazla görsel örnek eklenmesinin öğreticiyi daha etkin kılabileceği görüşünde birleşmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to develop a Web based Internet tutorial in order to guide through learning the Internet and to test the efficiency of this tuto- rial according to various aspects. According to this aim, special emphasis is given to the design, novelty and content topies and visual examples were putted into the tutorial. This study is based on only quantitative results. For getting quantitative results, we obtained the comments of 30 faculty members from Computer Education and Instructi- onal Technologies Education or similar departments at different universities in Turkey. As a result, the faculty members had agreed on adding more visual examples to tutorial may result in a mare efficient tutorial.


ANAHTAR KELİMELER: Web tabanlı öğretici, Internet


KEYWORDS: Web based tutorial, Internet

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education