Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi


Safure BULUT, Celil EKİCİ & Aykut İNAN İŞERİ


ÖZET
Yabancı ülkelerin bir çoğunda ve ülkemizde çe- şitli nedenlerden dolayı olasılık kavramları etkin bir şekilde öğretilememektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesi, uygun öğretim materyaııerinin eksikliğidir. Bu çalışmada, öğretim materyaııerindençalışma yapraklarınınnasıl geliş- tirilebileceği konusunda bilgi verildikten sonra "ayrık olayların olma olasılığını" öğretmek amacıyla geliştirilmiş olan çalışma yaprağı örnek olarak verilmiştir


ABSTRACT
Probability concepts are not taught effectively in most of the countries aıı over the world and in our country because of many reasons. One of them is the lack of appropriate teaching materials. In this study, the information on how to develop activity sheets on probability is given. In addition, activity sheet on teaching of probability of the occurence of mutuaııy exclusive events is going to given as a sample.


ANAHTAR KELİMELER: Olasılık, Öğretim materyali, çalışma yaprağı.


KEYWORDS: Probability. teaching material, activity sheet.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education