Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma


A RESEARCH ON THE APPLICABILITY OF TEACHING PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM IN THE TURKISH STATE UNIVERSITIES


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZTÜRK


ÖZET
u çalışmada gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde yaygın olarak kullanılan "öğretim elemanlarının ders ver- melerindeki başarılarının değerlendirilmesi" sisteminin Türk kamu üniversitelerinde de uygulanabilirliği incelen- miştir. Bu sistemin Türk kamu üniversitelerinde uygulana- bilirliğini araştırmak amacıyla bir arıket formu geliştirilmiş ve Ankara'da dört üniversitenin dekanıarına uygulanmıştır. Bu anketle iki gurup veri toplanması amaçlanıştır. Birinci gurup Türk kamu üniversitelerinde böyle bir sistemin olup olmadığına ve olan fakültelerde ise sistemin işleyişine iliş- kin verileri içerir. İkinci gurup ise dekanıarın bu sistemin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine gö- rüşlerini içerir. Anketlerin analizi sonucunda elde edilen ana bulgular şunlardır; bu sistem Türk kamu üniversitele- rinde yeterince uygulanmamaktadır, böyle bir sistemin Türk kamu üniversitelerinde uygulanması gereklidir.


ABSTRACT
his paper aims to examine the applicabi- lity of teaching performance evaiuation system in the Tur- kish state universities, which is widely used in many uni- versities of developed countries. To do that a questionnaire was developed and applied to Dean of faculties of four uni- versities in Ankara. Two groups of data were obtained by using this questionnaire, First group is about whether or not there is a this kind of system in the Turkish state universi- ties of Turkeyand if there is how this system is practised. Second group is about the opinions of Dean of faculties re- garding the applicability of this system in the Turkish state universities. As a result of the analysis of data, main fin- dings can be summarised as: first, this system has not been practised in the Turkish state universities widely; and se- cond this system should be practised in the Turkish state universities.


ANAHTAR KELİMELER: Ders verme, başarı değerleme, öğretim elemanı, kamu üniversitesi, Türk


KEYWORDS: Teaching,performance evaluation, lecturer, state university, Turkish

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education