EFFECTS OF GENDER, COGNITIVE DEVELOPMENT AND SOCIOECONOMIC STATUS ON PHYSICS ACHIEVEMENT


Ufuk YILDlRIM & Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu makalede bahsedilen çalışmada, bazı değiş- kenlerin (cinsiyet, bilişsel gelişim ve sasyaekanamik durum) fizik başarısına alan etkisi bütUnve ayrı ayrı ele alınmıştır. 35 lise 2 öğrencisine fizik başarısını, bilişsel geli- şim seviyesini ve sasyaekanamik düzeylerini ölçmek için fizik başarı testi, mantıksal düşünme yeteneği testi ve sasyaekanamik durum ölçeği verildi. Bu testlerden elde edilen sanuçlar çak değişkenli regrasyan ve ilişki analizi (MRC) metadları kullanılarak analiz edildi. Verilerden elde edilen sanuçlar, erkek öğrencilerin fizikte genellikle kız öğrencilerden daha yüksek nat aldıklarını gösterdi. Öğrencilerin bilişsel seviyelerinin fizik başarısınaetkisi almadığı artaya çıkarken, sasyaekenamik düzeyleri yüksek alan öğ- rencilerin, sasyaekanamik düzeyleri daha düşük alanlara aranla fizikte daha başarılı aldukları ortaya çıktı.


ABSTRACT
The study described in this paper attempted ta investigate the cambined and individual effects af certain variables (gender, cagnitive develapment and saciaeco.namic status (SES» an physics achievemenL We used a physics achievement test, lagical thinking ability test and a saciaecanamic status questiannaire ta assess 35 high schaal secand grade students' physics achievement, cagnitive level and saciaecanamic level. We used Multiple Regressian and Carrelatian Analysis (MRC) for analyzing data abtained from thase tests. The analysis af data revealed that male students generally gat higher scores in physics than female students. The cagnitive level af students did nat affect their scare an achievement test. Saciaecanamic level af the students shawed significant effect an their physics achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik Başarısı, Bilişsel Gelişim, Sosyoekonomik Düzey ve Cinsiyet.


KEYWORDS: Physics Achievement, Cognitive Development. Socioeconomic Status, and Gender.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education