VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS, TEACHERS AND PARENTS ON VARIATION OF INCOME RESOURCES IN PRIMARY EDUCATION


Assoc. Prof. Dr. Aylanur ATAKLI


ÖZET
Araştırmanın amacı ilk öğretirnin gelir kaynaklarının nasıl çeşitlendirilebileceği, yeni kaynakların kullanun yetkisinin kimde olması gerektiği ve nerelere harcama yapılabileceğini saptamaktır. Araştırmanın örneklemi 230 ilköğretim okulu müdürü, 460 öğretmen, 460 velidir. Araştırmada bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için xl testi kullanılmıştır. Araştırmanın temel bulguları şunlardır: i. Kurumlar vergisi ve taşıt alım vergisine ilave olarak % i 'lik bir Ödeme yapılması, KDV vergisinin i puanının ilkÖğretime ayrılması ile elde edilecek gelirden ilköğretim fonu oluşturulması, bu fondan ii Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumlu olması. 2. Okul taşıtlarından, kitapların okulda satışından, okul bahçesinin kiraya verilmesinden, toplanan paralar ilc okul fonu oluşturulması ve bu fondan karma bir komisyonun sorumlu bulunması. 3. Fonlardaki paranın kırtasiye, temizlik, ve sağlık malzemesi alımlarına; okulun boya, badana gibi küçük onarım, büyük onarım ve okul yapımında harcanması.


ABSTRACT
The purpose of the study is to determine how to vary the income resources of primary education, who will be responsible for the use of these resources and in what areas these resources will be used. The sample includes 230 school principals, 460 teachers and 460 parents. Data were collected through a questionnaire developed by the authorherself. Data were analysed using xL test. At the end of analysis, the following findings are found out: i. A primary education fund must be formed by imposing additional i% to corporation income tax and vehic1c purchase tax and by allocating i point of VAT and this fund wouJd be under the authority of provincial administrial units of the Ministry of National Education, 2. A school fund must be formed using the financial resources created through the school buses, selling the books and leasing the school garden and this fund must be under the authority of a mixed commission, 3.These funds must be used to purchase stationery, cleaning equipment and health care equipment and to perform minor maintenance such as painting, whitewash, major maintenanceactivities and constructionof school buildings.


ANAHTAR KELİMELER: Okul müdürü. Öğretmen. Veli. Finansman. Harcama. Yetki.


KEYWORDS: School principal, Teacher. Parents. Finance. Expenditure. Authority.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education