Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


ÖZET
Bir ülkenin kalkınması ve özellikle modern bir sanayi ülkesi olabilmesi herşeyden önce, bilimsel ve teknik insan gücüne sahip olması ile mümkündür. Günlük ya- şamda teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmek için temel fen bilgisi ve özellikle temel bir kimya genel kültürü eğitiminin alınmış olması söz konusudur. Bireyler bu şekilde biJimin önemini anlayıp, onun yaşam üzerindeki etkisini görüp kendilerini geliştirirler. Ülkemizde kimya eğitimi Fen - Edebiyat - Mühendislik Fakültelerinde ve Eğitim Fakültelerinin Kimya Eğitimi Bölümlerinde yapılmaktadır. Kimyanın konularına bağlı olarak kimya alanlarındaki eğitim (Analitik, Anorganik, Organik, Fizikokimya ve Biyokimya) hem teorik hem de deneyselolmak üzere birlikte yürütülmekte ve bu şekilde kazanılan bilimsel bilgiler öğrenciye pozitif bir motivasyon kazandırmakta ve bilim insanı olmaya özendirmektedir. Deneysel uygulamalar öğrencide bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine bü- yük katkıda bulunur, bunun sonucunda öğrenci çevredeki olaylar karşısında daha duyarlı davranışları kazanır ve yine deneysel uygulamalar sayesinde fen kavramlarını anlama, akılda tutma ve bilimsel düşünme ile ilgili yeteneklerini geliştirir. Öğrencilerin kimya eğitimi sürecinde söz konusu gelişimle beraber pratik uygulamaları yaparken güvenli çalışınayı öğrenmesi ve yaşamı esnasında bu çalışmalardan kazandığı bilgileri uygulaması gerekir. Güvenli çalışmaya yönelik yeterli bilgilerin oluşup oluşmadığı amacıyla Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anahilim Dalı'nda eğitim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumunu sorgulayan anket soruları sorulmuş ve güvenli çalışmaya iJişkin öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Anket sorularının değerlendirilmesinde öğrencilerin pratik uygulamalara başlarken yeterli ön bilgileri alamadıklarını ve yine güvenli deney yapma konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin laboratuvar uygulamalarında gü- venli çalışabilmeleri ve aynı zamanda yaşamlarında gerekli olan aynı konudaki tüm bilgilerin verilmesine imkan sağlayacak ek uygulamaların yapılması gereği ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
Development of a country and being a modern industrial country requires scientific and technical work forl'e, Interpreting technological developments in daily life demands abasic science education in general and abasic chemistry education in particular. In basic, this way, individuals could understand the importance of science and theyare motivated to improve themselves after recognizing its influence on life. In Turkey, the chemistry education is provided by the Science - Letters- Engineering Faculties and by the Chemisty Education Departments of the Education Faculties. Science education is provided in these institutions both theoretically and experimentally. Experiment - based education contributes to students scientific process skills and they could acquire sensitive behaviour to the events around them and it improves their skiJIs such as comprehending scientific concepts, memorizing them and scientific thinking. Practical instruction teaches them to work in safe conditions. In order to determine whether the science education provides studenls the necessary knowledge about working in safe conditions, a survey questionnaire was administered to the students of Hacettepe University, the Education Faculty, Chemistry Education Section. It questioned the existing conditions of the laboratories that they employed and also their views regarding safe working were sought. It is concluded that the students surveyed do not have prequisite knowledge before practising and before making experiments. Thus, additional practices seem to be required to make them familiar with safe working conditions in the laboratories.


ANAHTAR KELİMELER: Laboratuvar çalışmalarında güvenli çalışma, insan sağlığı, çevre koruma.


KEYWORDS: Safe study in laboratory studies, human health and environmental protection.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education