ACROSS. AGE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS' UNDERSTANDING OF DIFFUSION AND OSMOSIS


Melek TARAKÇI, Senem HATİPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. M. Yaşar ÖZDEN


ÖZET
Bu alışmanın amacı 9. ve ll. sınıf kolej öğrencilerinin difüzyon ve osmoz konularındaki kavram yanılgı- larını Odom ve Barrow [31] tarafından geliştirilen iki aşamalı leşhis testi kullanarak tespit etmektir. İlk aşama konu bilgisini, ikinci aşama ise bu bilginin anlaşılırlığını ölç- mektedir. 12 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan teşhis tes- ıi 56' sı 9. ve 52'si ll. sınıf olmak üzere toplam 108 kolej Öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler difüzyon ve osmoz konularını daha önce işlemişlerdir. Her bir madde, öğrencilerin difüzyon ve osmoz konusunu anlayıp anlamadığını ve bu konu ile ilgili kavram yanılgı- larına sahip olup olmadıklarının tespiti için analiz edilmiş ve sonuçlar öğrencilerin testin her iki aşaması için en az ve en çok bilinen soruların yüzdelik aralıkları alınarak yorumlanmıştır. Soruların her iki aşamasını doğru yanıtıama oranı IL. sınıf öğrencilerinde %15.4 - %96.2 aralığında değişmekte iken, bu oran 9. sınıflarda %8.9 - %85.7 aralı- ğındadır. Ayrıca, ii. sınıf öğrencilerinin testin her iki aşamasına verdikleri yanlış cevaplama oranı % 1.9 - %44 arasında değişmekte iken, 9. sınıf öğrencilerinde % 10.8 - %87.5 arasındadır. Sonuçlarının analizi 9. sınıf öğrencilerinin ıı. sınıflara oranla konuyu anlama bazında daha fazla zorluk çektiklerini ve kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of the study is to determine the misconceptions of the ninth and eleventh grade college students in diffusian and osmasis concepts by using twotier diagnostic test, developed by Odom and Barrow [31]. The first tier examined content knowledge while the second tier examined understanding of that knowledge. The test consisted of 12 multiple choice items and was administered to 108 college students (56 ninth grade and 52 eleventh grade, respectively). The students participating in the study had completed the unit on diffusian and osmosis. Each item was analyzed to determine student understanding of, and identify misconceptions about diffusian and osmasis. While eleventh grade students selected the desired answer combination in the range of 15.4%- 96.2%, this range was reduced to 8.9% - 85.7% in the case of 9th grade students. Mareaver, 10.8% - 87.5% of 9th and 1.9% -44% of the II th grades had no understanding of concepts. The analysis of the results revealed that 9th grade students had more misconceptions related to diffusian and osmasis and greater difficulties in understanding these concepts than II th grade students


ANAHTAR KELİMELER: Kavram yanılgıları, osmoz, difüzyon, iki aşamalı teşhis testi.


KEYWORDS: Misconceptions, osmosis, diffussion, two - tier diagnostic test.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education