Üniversite öğrencilerinin empatik sınıf atmosferine ilişkin algılamaları


Mustafa ŞAHİN & Yaşar ÖZBAY


ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversitenin farklı bö- lümlerinde okuyan öğrencilerin öğretmenlere ilişkin empatik sınıf atmosferi tutum algılamalarını hümanistik eğitim ve öğrenciyi merkez alan eğitim anlayışı çerçevesinde incelemektir. Araştırma KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinin değişik bölümlerinde okuyan 480 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. FenIMatematik, Sosyal ve Sanat Eğitimi bö- lümlerinden oluşan ömeklem grubundan Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESA TÖ) ile öğretmen tutumlarına ilişkin bilgi toplanmıştır. Bu ölçeğin dört alt testine ilişkin bulgular bölüm ve dal değişkenleri açısından incelenmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucundaempatik sınıf atmosferi açısından bölüm farklılıkları ortaya çıkmıştır. Sanat eğitimi bölümünde okuyan öğrenciler Fen ve Sosyal bölümlere göre öğretim üyelerini daha fazla empatik algı- lamaktadırlar. Bunun yanında sosyal ve fen bölümlerinde kız öğrenciler sınıf içi öğretmen tutumlarını daha empatik olarak algılamaktadırlar. Sonuçlar bölüm-konu alanı ve empatik tutum ilişkisi, yakın ilişkiler, öğretmen tutumları ve empatik atmosfer algılamalarında cinsiyet farklılıkları açısından tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the perceived empathic classroom atmosphere of the teachers in a college setting, as the various subject area teachers are perceived in a humanistic or non humanisticperspective. The sample of the study is reeruited from three main branches of Science, Social Studies, and Fine Arts Education in College of Edueation at Karadeniz Teknik University, the total sample size of 480. From the findings, there is a difference among Scienee, Social studies and Art teachers in terms of their intraelassroomattitudes toward students. Data analysis was done with ANOV A and t-test. As the results revealed, fine art teachers are more inclined to show empathy-oriented attitudes toward students than Science and Social Studies. Students who are successful have more tendencies of pereeiving their teacher as humanistic. Female students were found to be perceiving intraclassroom atmosphere more empathic or humanistic than the male counterparts.The results are discussed with the earlier findings, and relevant recommendation as well as furtherresearch directions are given


ANAHTAR KELİMELER: Empati, Empatik Sınıf Atmosferi, Sınıf İçi İletişim, Kişiyi Merkez Alan Eğitim.


KEYWORDS: Empathy, Empathic Classroom Atmosphere, intraclassroom Communication, Person Centered Education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education