Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin Geliştirilmesi


IMPROVING THE SCALE OF ACADEMIC BURNOUT


Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA


ÖZET
Tükenmişlik, işe ilişkin kronik bir stres süre- cinden sonra ortaya çıkan, ruhsal ve fiziksel enerji azalma- sı durumu için kullanılan popüler bir terimdir. Bu nedenle literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada öğre- tim elemanlarındaki tükenmişliği belirlemede kullanmak üzere bir i Akademik Tükenmişlik Ölçeği ' geliştirilmiş ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular sunul- muştur. Ölçeğin geçerliğine ilişkin olarak, yapı geçerliği, faktör analizi ve benzer ölçek geçerliği hesaplanmıştır. Gü- venirliği ise iç tutarlılık katsayısı ve testltekrar test güvenir- liği hesaplanarak yapılmıştır.


ABSTRACT
Burnout is a popular expression used for the reduction of psychological and physical energy that comes out af ter the process of a chronic stress related with work . For this reason, it is really important in literature. In this study, a scale of academic burnout is improved to be used of finding out the burnout on instructors and presen- ted the diagnosis about validity and reliability of this scale. To determine the validity of the scale, structure validity, factor analysis and similar scale validity have been esti- mating. The internal consistency coefficient and testiretest rel iability.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik tükenmişlik ölçeği, tükenmişlik


KEYWORDS: Academic burnout scale, burnout

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education