LisE iX, X VE XI. SINIF KiMYA ÖĞRENCi DENEYLERi


Yrd.DoçDr. Nilgün SEÇKEN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Arş.Gör. Seçil ERÖKTEN, Arş.Gör. Oya Remziye ERDEM & Arş.Gör. Işıl ÇAĞLAYANGÖL


ÖZET
Lise Kimya Müfredatında yer alan konuların deneysel çalışma yapılmadan anlatılması, öğrenciler tarafından anlaşılır olması ve kalıcılığını sağlanması oldukça güçtür. Teorik anlatırnın pratik uygulamalarla desteklenmesi amacıyla söz konusu iX, X ve XI. sınıf kimya derslerinde yapılması gereken öğrenci deneyleri tespit edilmiş ve bu deneylerin bir kısmının yetersiz, bir kısmının da laboratuvar imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yapılamadığı tespit edilmiştir. Özellikle günümüzde güncelolan çevre koruma konusuna katkısı olması nedeniyle bu deneylerin bazıları minilabor adı verilen minyatür araç gereçle, mikro ve yarı mikro bazda madde kullanımını gerektiren bir donanımla yapılmış ve aynı zamanda klasik laboratuvar yöntemleri ile süre ve verim açısından karşılaştırılmıştır. Ayrı- ca lise Kimya Müfredat programlarında konuların daha iyi anlaşılır olması için yeni deney önerileri hazırlanmış ve yine bazı deneylerin minyatür araç ve gereçlerle yapılabilirliği ortaya konulmuştur.


ABSTRACT
Lecturing the subjects contained in the High School Chemistry Curriculum and putting them into a form that can be understood by the studentswhile attaining their being permanentwithout performing any experiment is arather difficult task. With the purposeof supporting the theoretic explanations by actualy making the implementations in practice, for the subject of courses in IX, X and XI classes, in the high school, the studentexperiments that has to be done, are aıready determined and some of these trails are insufficient while some have limited laboratory means. Therefore it is determined these experiments are not done at alı. Especially, in currentdays, since it wiII make a contributionto the environmentalprotectionwhich is a topic in agenda, some of the experiments are being done by using matter at micro and semi micro base with hardware that is called mini laboratorywhich is containing miniature tools and fixtures. Furthermore, to have High School Chemistry cirriculums to be better understood,new experimental proposals are prepared and again, for certain experiments, it is proven that, the miniature tools and fixtures are feasible to use.


ANAHTAR KELİMELER: Lise Kimya Dersleri Müfredatı, Kimya Öğrenci Deneyleri, Minyatür Araç ve Gereç.


KEYWORDS: High School Chemistry Lesson Curriculum, Student Experiments in Chemistry, Miniature Tools and Fixtures.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education