Hentbolde sıçrayarak atış tekniğinin öğretiminde görsel dönüt ve materyal kullanımının erişiye etkisi


THE EFFECT OF VISUAL FEEDBACK AND MATERIAL USE ON ACHIEVEMENT IN TEACHING OF SPRINGING SMATCH TECHNIQUE IN


Şule MUTLU, Gıyasettin DEMİRHAN & Rüştü ŞAHİN


ÖZET
Araflt›rma, hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤inin ö¤retiminde görsel dönüt ve materyal kullan›m›n›n erifliye etkisini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rmaya, Beytepe ‹lkö¤retim Okulu 8. s›n›f›nda ö¤renim gören 38 ö¤renci kat›lm›flt›r. Deney grubunda 19 ( 6 k›z, 13 erkek ), kontrol grubunda 19 ( 8 k›z, 11 erkek ), ö¤renci yer alm›flt›r. Deney grubu ile ders ifllerken görsel dönüt ve materyal kullan›l›rken, kontrol grubunda görsel dönüt ve materyal kullan›lmam›flt›r. Ön test-son test deney deseni kullan›larak yap›- lan araflt›rmada verilerinin toplanabilmesi için biliflsel alanda çoktan seçmeli test, deviniflsel alanda dereceleme ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Deviniflsel alan verilerinin puanlamas› video kay›tlar›ndan yararlan›larak yap›lm›flt›r. Verilerin analizinde gruplar aras› “t” testi, dereceleme ölçekleri ile puanlama yapan uzmanlar›n güvenirli¤i için s›n›f içi korelasyon tekni¤i kullan›lm›fl, hata pay› 0.05 olarak al›nm› flt›r. Bulgulara göre, gruplar›n biliflsel ve deviniflsel alan erifli puanlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0.05). Bu sonuçlara göre, görsel dönüt ve materyal kullan›m›n›n, hentbolde s›çrayarak at›fl tekni¤inin ö¤retiminde anlaml› bir etkiye sahip olmad›¤› söylenebilir.


ABSTRACT
The aim of the study was to determine the effect of visual feedback and material use on achievement in the teaching of the springing smatch technique in handball. A total of 38 students at the 8th grade in Beytepe Primary School took part in the research. The experiment group included 19 students (6 girls and 13 boys) and the control group included 19 students (8 girls and 11 boys). A course was held on visual feedback and material use with the experiment group while visual feedback and material use were just applied to the control group. In order to collect data for this study with test-retest experiment design, a multiple choice test was used in the cognitive domain and grading scale was used in the psycho-motor domain. Audovisual recordings were used for scoring the data for psycho-motor domain. In the data analysis intergroup “t” test, grading scales and in order to ensure the reliability of the scoring specialists the classroom corelation technique were used (p>0.05). According to the findings, there was a significant difference between the achievement scores of cognitive and psycho-motor domains of the groups (p>0.05). In conclusion, visual feedback and mterial use do not have a significant role in the teaching of the springing smatch technique in handball.


ANAHTAR KELİMELER: Görsel dönüt, görsel materyal, hentbolde sıçrayarak atış.


KEYWORDS: Visual feedback, visual material, springing smatch in handball

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education