Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği


THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE MASTERY LEARNING MODEL


Dr. Hasan ÖZDER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönte- mi ile tam öğrenme yönteminin ayrı ayrı ve birlikte dör- düncü sınıf öğrencilerinin matematik başarıları üzerine et- kisini ortaya koymaktır. Araştırma dört grup üzerinde yü- rütülmüştür. Gruplardan biri kontrol grubu olarak belirlen- miş ve bu grupta geleneksel öğretim sürdürülmüştür. De- ney gruplarının birincisinde işbirlikli öğrenme (Deney 1), ikincisinde tam öğrenme (Deney) ve üçüncüsünde ise tam öğrenme ile işbirlikli öğrenme yöntemi (Deney 3) birlikte uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular göre, De- ney ve Kontrol gruplarındaki düşük yetenekli öğrenciler arasında, toplam öğrenme düzeyinde, Deney 2 ve Deney 3 lehine anlamlı bir fark vardır. Deney grupları arasında ise Dency 1 ile Deney 2 lehine anlamlı bir fark vardır. Deney 1 , Deney 3 vc Kontrol gruplarındaki üst, orta düşükyete- nekli öğrenciler arasında anlamlı bir fark vardır. Ancak, ikinci deney grubundakiler arasında anlamlı bir fark bulun- mamıştır.


ABSTRACT
he purpose of this study was to determine the effects of cooperative mastery learning method and each of its components on mathematics achievements.The research study has been carried out on four groups: coope- rative learning (experimental group 1), mastery learning (experimental group 2 ), cooperative mastery learning (ex- perimental group 3) and a control group with no mastery and no cooperative strategies. The research findings can be summarized as follows: The achievement of the low ability students in the second and third experimental groups was significantly higher than that of the control group at the!e- vel of totalleaming. In addition, among the high, medium and low ability students in the experimental groups 1 and 3 and also in the control group there were significant diffe- rences in the total scores. But there were no significant dif- ferences among the high, medium and low ability students in the experimental group 2.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirlikli Öğrenme, Tam Öğrenme, İşbirlikli Tam Öğrenme


KEYWORDS: Cooperative learning, mastery learning, cooperative mastery learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education