ÜNiVERSiYEYE GiRiŞ VE LİSELERİMİZ


Doç. Dr. M. Ruhi KÖSE


ÖZET
1970'Ierden bu yana Türk Eğitim Sisteminde ya- şanmakta olan sorunların en önemlilerinden birisi orta öğ- retim kurumları ile yüksek öğretim kurumları arasındaki öğrenci arz-talep dengesizliğidir. 1971'de 12550 olan üniversiteye girememiş lise mezunu öğrenci sayısı 1995'te 392712'ye yükselmiştir. Üniversite giriş sınavlarına katı- lan öğrencilerin sınavlardaki başarı düzeylerinin mezun oldukları lisenin türüne bağlı olarak farklılık gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu araştırma, söz konusu iddianın bilimsel geçerlilik derecesini test etme amacını gütmektedir. Araş- tırmada Türkiye'deki Normal Devlet Liseleri, Türkçe Eğitim Yapan Özel Liseler, Anadolu Liseleri, Yabancı Dilde Eğitim Yapan Özel Liseler, İmam Hatip Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerinin 1995 Öğrenci Seçme ve Yerleş- tİrme Sınavındaki sözel ve sayısal beceri, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı dil başarı ortalamaları ile, ÖSS'yi kazanma, ÖYS ile toplam yerleşme oranlarının okul türüne bağlı olarak göstermiş oldukları farklılıklar incelenmektedir. Araştırmanın bulguları, seçilmiş olan bağımlı değişkenlerin okul türüne bağlı olarak önemli farklılıklar gösterdiğini, orta öğretimden yüksek öğretime geçişte öğrencilerin sayısal ve fen alanlarındaki beceri ve başarılarnın sözel ve sosyal alanlardaki beceri ve başarılarından daha önemli ve ayrıştırıcı olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
One of the most significant problems which has been experienced in the Turkish Educational System after 1970's is the student supply and demand gap between the secondary and higher educational institutions. Number of the lycee graduates who could not enter the universities has been raised from 12550 in 1970 to 392712 in 1995. Achievement level of the students in the university entrance examinations is daimed to be related to the type of lycee which the students are graduating from, and as a result, to show variation as depending on the type of their lycee graduation. This studyaimed at testing the scientific validity of this daim The purpose of this study is to investigate the variations in verbal and numerical aility, Turkish, mathematics, physics, chemistry, biology, history, geography, philosophy and foreign language achievement levels, along with the Student Success and Placement ratios of six type of Iycees as depending on 1995 Student Selectian and Pacement Examination in Turkey. Findings of the study indicated that all the selected dependent variables show significant variation as depending on the type of the Iycee which the students are being graduated from. Moreover, results of this study indicated that the variations in numerical ability, math and science achievement are more meaningful and significant than the variations in verbalbility, Turkish and social science achievement, in transitionfrom secondary to higher education in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Lise türü, akademik beceri, akademik başarı, ÖSS'yi kazanma oram, öss yerleşme oranı. Toplam yerleşme oranı


KEYWORDS: ype of lycee, academic ahility and achievement, SSE success, SPE and Total palcement ratios.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education