TUDENT PERCEPTIONS OF TEACHER EXPECT ATIONS IN ELEMENTARY CLASSROOMS


Dr. Işık GÜRŞİMŞEK


ÖZET
Bu çalışmada, sınıf-içi öğretmen öğrenci etkile- şim süreci ve öğretmen beklenti etkisi fenomeni öğrenci algılarına dayalı olarak incelenmiştir. 31 i ilkokul dördüncü sınıf öğrencisine Öğretmen Davranım Ölçeği-ÖDÖ(Teacher Treatment Inventory- TTI) uygulanarak öğretmenlerinin sınıtlarındaki "hipotetik başarılı ve başarısız öğrencilere" nasıl davrandığını belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında öğretmen davranışları açısından "yüksek farklılaştırıcı" ve "düşük farklılaştırıcı" sınıtlardaki öğrencilerin algılamaları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin öğretmenlerinin sınıflarındaki hipotetik başarı]ı ve başarısız öğrencilere yönelik davranışlarında farklı- laşmalar algıladıklarını ortaya koymaktadır. Başarılı ve ba- şarısız öğrencilere yönelik öğretmen davranışları açısından yüksek farklılaşmanın belirtildiği sınıflarda, öğrencilerin öğretmenlerinin kendilerine yönelik beklentilerini daha kolay algıladıkları görülmüştür. Bulgular, kuramsal açıdan ve sınıf-içi etkileşim süreçlerinin önemi kapsamında tartışılmıştır.


ABSTRACT
Teacher-student interaction and teacher expectancy phenomenon is investigateJ in this study in relation to student perceptions. The Teacher Treatment lnventory(TTI) was conducted to 311 4th grade elementary students.The subjects were questioned about how their teachers would behave toward "hypothetical low and high achievers" in their classroom. Following the first application, the perceptions of the students in the classmoms defined as "high / low differentiating" were investigated. The results show that students perceive differentiating teacher behaviors toward hypothetical high and low achievers. In classmoms where students reported a greater differential treatmenttoward high and low achievers, students'perceptions of their teachers' expectations about themselves were more closely related to teacher expectations. The results are discussed in relation to the theoretical framework and in terms of practical application


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen beklenti etkisi, sınıf içi etkileşim süreci, öğretmen öğrenci ilişkisi


KEYWORDS: Teacher Expectancy Eftect. classroom interaction process. teacher-student relation.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education