BiYOLOJİ DERSLERİNDE BESLENME KONUSUNUN ROBINSOHN’UN MÜFREDAT DETERMİNANTLARI KAPSAMINDA İŞLENME ŞARTLARI


EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR BEHANDLUNG DES THEMAS ERNÃHRUNG IM BIOLOGIEUNTERRICHT IN BEZUG AUF DIE ROBINSOHNSCHEN CURRICULUMDETERMINANTEN


Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Rainer KLEE


ÖZET
Besin maddelerinin bilinçli ve do¤ru kullan›m›nda toplumun tüm bireylerine etkili bir biçimde, kolayl›kla ulaflabilen tek kurum olan okullara önemli görevler düflmektedir. Bununla birlikte etkin bir beslenme e¤itimi için gereken flartlar henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çal›flmada etkin bir beslenme e¤itimi için gereken flartlar Robinsohn’un müfredat determinantlar› esas al›narak, sosyal psikolojide yayg›n olarak kullan›lan bir teori olan planlanm›fl davranifl teorisi yard›m›yla belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Sonuçlar› n beslenme konusunun ifllenifli s›ras›nda tek yönlülük veya boflluklar› doldurmak, bu duruma sebep olan faktörleri ortadan kald›rma imkanlar› hususunda yard›mc›, yol gösterici olaca¤› beklenmektedir.


ABSTRACT
Schools have important responsibilities since they are the only institution easily accessible by all members of the community in the proper and conscious use of nutritional goods. However, the necessary conditions for the education of healthy eating are not fully known. This study attempts to identify the conditions for an effective nutrition education based on Robinson’s curriculum determinants through the theory of planned behavior, a theory popular in social psychology. It is anticipated that the results of the study will shed light on one-directionality or gap-filling in the course of studying nutrition and avenues in ridding the factors bringing about this situation.


ANAHTAR KELİMELER: beslenme eğitimi, müfredat determinantları, planlanmış davranış teorisi


KEYWORDS: nutrition education, curriculum determinants, theory of planned behavior

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education