A CAUSAL MODEL OF STUDENTS' ACHIEVEMENT IN AN INTRODUCTORY MECHANICS COURSE


Dr. Ali ER YILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin mekaniğe giriş dersindeki başarılarına etki eden faktörleri Faktöriyel Modelleme (FaM) prosedürünü takip edip SPSS programını kullanarak bulmaktır. Çalışmaya 30 hizmet öncesi fizik öğretmeni katılmıştır. Veriler, Mekanik teşhis testi, Bilim Mantık testi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi kayıt dosyalarındaki bilgilerden toplanmıştır. Çalışmada yedi deği- şen (variates) vardır; (i) öğrencilerin önkavramları, (ii) öğ- rencilerin zihinsel seviyeleri, (iii) öğrencilerin üniversite giriş sınavındaki fen puanları, (iv) öğrencilerin lise diploma notları, (v) öğrencilerin üniversitedeki genel not ortalamaları, (vi) öğrencilerin matematik başarıları, ve (vii) öğ- rencilerin mekanik başarıları. Bütün değişenlerin bire bir ilişkileri hesaplanmıştır ve öğrencilerin mekaniğe giriş derAli TA TLI** sindeki başarılarının sebebsel modeli oluşturulmuştur. Faktöriyel modellerne üç ana değişken çıkartmıştır. Bunlar; (i) ilk üç değişeni içeren Newton fiziği, (ii) dÖrdüncü ve be- şincı degişeni içeren fen tecrübesi, ve (iii) altıncı değişeni içeren matematik kabiliyetidir. Bu üç ana değişken Öğrencilerin mekanik başarı (açıklanmaya çalışılan değişen) notlarındaki değişikliğin yüzde 62'sini açıklamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the factors affecting students' achievement in introductory mechanics by employing the Factorial Modeling (FaM) procedure by using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program. The subjects were 30 preservice physics teachers at Middle East Technical University (METU). Data were collected from Mechanics Diagnostic test, Science Logic test, and the information in the students' files at the METU registration office. This study had seven variates; (i) students' preconceptions, (ii) students' cognitive levels, (iii) students' science score in University Entrance Examination (UEE), (iv) students' Lycee Certificate scores, (v) students' Cumulative General Point Average (CGPA) in the University, (vi) students' mathematics achievement, and (vii) students' mechanics achievement. Bivariate correlations were computed for all pairs of variates, and a causal model of students' achievement in an introductory mechanics course was devised. The FaM procedure resulted in three variables named (i) Newtonian physics covering first three variates, (ii) Science Experience covering the fourth and fifth variates, and (iii) Mathematics aptitude covering the sixth variate. These three variables explained 62 percent of variances in the students' mechanics achievement scores (the criterion variate).


ANAHTAR KELİMELER: zik Başansı, Faktöriyel Modelleme ve Sehehsel ModeL


KEYWORDS: Physics Achievement, Factorial Modeling, and Causal Model.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education