KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARıNDA KARŞıLAŞıLAN GÜÇLÜKLERiN SAPTANMASI


Dr. Cemil AYDOĞDU


ÖZET
Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda toplumun ilerlemesi, yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğinin kazanılabilme ve geliştirilebilmesi ile mümkündür. Birçok teknolojik ve bilimsel gelişmede temel fen bilimlerinin çok Önemli etkisi vardır. Pozitif bilimlerde en fazla ağırlığı duyulan, toplum hayat standartlnı en çok etkileyen kimyadır. Öğrenci laboratuvarda deney yaparak, yaşayarak ve gözleyerek öğrenme olayına aktif olarak katılmaktadır. Kimya öğretiminin önemli bir kısmını oluşturan kimya laboratuvar uygulamalarında öğrencilerin karşı- laştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, kimya laboratuvar uygulamalarının içeriği ile teorik kimya derslerinin içeriğinin faklı olduğu, laboratuvar uygulamaları için ayrılan zamanın yetersiz olduğu, öğrencile' rin laboratuvar uygulamalarında teorik bilgi eksikliği çektikleri ve laboratuvar uygulamalarında öğretici rehberliğinin eksik olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
In our age of developing science and technology, the progress of society is possible with attaintment and development of constructive, creative and critical abiiity or thought. Fundemental science has made inıportant conıributions to most of technological and scientific development. Chemistry is the most significant branch among aıı pusitive sciences in affecting the standard of sociallife, The student participates learning actively by doing and observing experiments in the laboratory, The findings of this research undertaken to ascertain the difficuJties that the students face with in the laboratory work can be summarized as; the contents of practical and theoretical courses are dillerent, time period scheduled for laboratory work is insufficient, the students lack knowledge during experimental studies and there is alsa inadequate teaching assistarıtship


ANAHTAR KELİMELER: Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi, Laboratuvarda Kimya Eğitimi


KEYWORDS: Science Education, Chemistry Education, Chemistry Education in the Laboratory

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education