1974 - 1997 YILLARINDA ÖSYM sıNAVLARıNDA SORULAN BiYOLOJi SORULARlNIN DEGERLENDiRiLMES


Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


ÖZET
Yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alımı 1974 yılından beri ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavları ile gerçekleşmektedir. Yüksek öğretirnde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, ortaöğretimden yüksek öğretime geçişte belirli bir "seçme" sisteminin uygulanması bir zorunluluktur. Öğrencilerin, orta öğretim döneminde kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmeyi amaçlayan sınav sorularının bu "seçme" işlemine ne ölçüde hizmet ettikleri önem taşımaktadır. B u çalışmada, 1974-1997 yılları arasında üniversite sınavlarında sorulan biyoloji soruları, soruların konu alanlarına göre dağılımları ve ortaöğretim ders programlarına ve ders kitaplarına uygunlukları açısından değerlendirilmiş, tek ve iki aşamalı sınav döneminde sorulan biyoloji soruları karşılaştırılmıştır. Sorulan biyoloji sorularının konular açısından, ortaöğretim ders programları ile örtüştüğü saptanmakla birlikte, bazı konuların ağırlıklı olarak ele alındığı ve özellikle i. basamak sınavında sorulan biyoloji sorularının üst düzey zihinsel becerileri gerektiren sorulardan oluştuğu görülmüştür.


ABSTRACT
Entering the higher education institutions has been made by the Student Selection and PJacement Center (ÖSYM) through central entrance examinations since 1974. Since the capacity of the higher education institutions is limited, it is necessary to employ a "selective" system passing from the secondary education to the higher education. At this point is the fact that how weıı the test items aiming at testing the students abilities and knowledge gained at the secondary education level contribute to this "selection" process. This study evaIuates the test items on biology employed in the university entrance examinations from i 974 to i 997 in terms of their content distribution and their conformity with the secondary education biology curriculum and also with the reJated textbooks. Also the test items employed in the single phase entrance examination and those employed in the double phase entrance examination have been compared. Although the test items on bioJogy seem to overlap with the secondary education curriculum, it has appeared that some certain topics have been addressedmore frequently and that those biology test items employed in the first phase of the university entrance examinationrequirehigher affective skills.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavları (ÖSS ve ÖYS). Biyoloji Eğitimi ve ÖSYM Biyoloji Soruları


KEYWORDS: Student Selection and Placement Center Examinations (ÖSS and ÖYS). Biological Education and ÖSYM Biology Questions.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education