KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMlNIN ÖĞRENCİLERİN KİMYASAL DEĞİŞİM VE MADDENİN KORUNUMU KONULARINI ANLAMALARINA ETKİSİ


EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS' UNDERSTANDING OF CHEMICAL CHANGE AND CONSERVATION OF MATTER


Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Gülsüm BAYIR


ÖZET
Bu araştımada öğrencilerin kimyasal değişim konusundaki anlam yanılgıları belirlenmiş ve kavramsal değişim metinlerinin kullanıldığı öğretim metodunun liseI öğrencilerinin başarılarılarına etkisi incelenmiştir. Öğrencilerin kimyasal değişim ve maddenin korunumu konusundaki kavram yanılgılarını bulmak amacıyla 10 lise II öğrencisi ile görüşme yapılmıştır. Daha sonra iki grup oluşturulmuştur. Kimyasal değişim konusu işlenirken deney grubunda kavramsal değişim metinlerini kullanıldığı bir öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim metodları kullanılmıştır. Bu uygulamadan sonra her iki grup ta 20 çoktan seçmeli soru içeren bir başarı testi almıştır. İki grup arasındaki kimyasal değişim ve maddenin korunumu ile ilgili başarı farkını gözlernek için t-testi analizi kullanılmıştır. Sonuçlar kavramsal değişim metinlerinden faydalanan grubun başarısının istatistiksel olarak daha fazla olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The research reported in this study was designed to identify and characıerıze students' conceptıons abour chemıcal change and to ınvestigate the effectiveness of conceptual change text instructian over ıraditionally desıgned chemıstry instructıon on 9thgrade students understanding of chemical change. In this study ı o tenth grade students were interviewed to expiore the students' concepts of chemical change. There were two groups in the study. The experimental group was instructed by conceptual change texts through teacher lecture while the control group was instructed by traditionally designed chemistry instruction. Both groups took 20 multiple choice items achievement test at the end of the treatment. Independent t-test statistics was used to detect the differences between the groups on achievement in chemistry. The results show that the experimental group had a significantly higher scores with respect to achievement than the control group.


ANAHTAR KELİMELER: Kimyasal Değişim, Kavramsal Değişim Metinleri, Anlam yanılgıları


KEYWORDS: Chemical Change. Conceptual Change Text, Misconceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education