SCHOOL DEPUTY PRINCIPALS' SELF . ASSESSMENT AND THEIR ASSESSMENT OF THEIR WORK AND OF SCHOOL PRINCIPA


Doç. Dr. Aylanur ATAKLI


ÖZET
Bu araştırmada, farklı cinsteki müdür yardımcılarının I-Görev alanına ilişkin yetki dereceleri. 2- Yardımcıların yetkisinin okullara göre ne derece değişiklik gösterdiği? 3-Zamanlarını en fazla alan işlerin neler oldu- ğu? 4-Kendini değerlendirme ve tecrübe kazanma yolları. S-Okul müdürünü değerlendirme, üzerine görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara'nın merkez ilçelerinde görev yapan ilköğretim okulu müdür yardımcıları oluşturmuş, random yöntemi ile belirlenen 150 müdür yardımcısı örneklemi meydana getirmiş ancak bazı nedenlerle 122 kişinin verileri üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Anket ile toplanan verilerin yüzdelik dağılımları, aritmetik ortalama, standart sapmaları bulunmuş, cinsiyetin sorularla ilişkisine t testi ile bakıImış, bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir


ABSTRACT
This study aims at investigating the school deputy principals' views on the following topics: 1-Their authority level regarding their tasks. 2-The variation in the authority of the school deputy principals in different schools. 3-The activities performed by them frequently. 4-Self-assessment and the ways of gaining experience. 5-Their assessment of the school principals. The participants of the studyare 150 deputy principals from central districts of Ankara. However, data gathered from 122 subjects were used. The subjects of the study were randomly selected. Frequencies, arİtmetical means, standartdeviations of the data gathered through the survey questionnaire. The relation between the responses and the subjects' gender was analysed using t tests. And some suggestions regarding the topic are offered.


ANAHTAR KELİMELER: Okul müdür yardımcısı, okul müdürü, lider. yetki, görev, tecrübe


KEYWORDS: School deputy principal, school principal, leader, authority, task, experience,

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education