Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1.kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi


Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bugün ülkemizde toplam 75.889 eğitim kurumunda toplam 528.408 öğretmen bulunmaktadır. Eğitim programlannı uygulayan, araç gereci kullanan, öğretim ortamınıdüzenleyen, öğrenci ile doğrudanetkileşime giren bireyler olarak öğretmenlerin sürekli olarak hizmetiçi eğitimden geçirilmeleri zorunluhale gelmiştir. Uzaktan eğitim olanaklarından yararlanarak, öğretmenlere meslek hayatlan boyunca hizmetiçi eğitim sunulabilir. Etkileşimli video, telekonferans, internet vb. yeni teknolojiler farklı mekanlarda bulunan öğreten ile öğretici arasında birebir etkileşim ortamı yaratabilme özelliğine sahiptirler. Ancak, yeni teknolojilerin kullanım maliyeti yüksek ve işletimi belirli bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Aynca, bu tür uygulamalar için gerekli aIt yapıyı gerçekleştirmek de henüz ülkemiz için önemli bir sorundur. Bu çalışmada, hizmetiçi öğretmen eğitiminde maliyeti son teknolojik araçlann kullanıldığı yöntemlere göre daha dü- şük ancak, en az onlar kadar etkili olabilecek "Video Destekli Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi Modeli" önerilmektedir.


ABSTRACT
Today, there exists 528.408 teachers in 75.889 educational institution in total in Turkey. it has now been obligatory to provide continuousin-service training for the teachers who are responsibIefor implementing the currlculum, using the related technology, organizing the instructional media and devoloping interactive relations with the students. Teachers can be supplied with inservice training through distance learning facilities all through their professional life. New technologies such as interactive video, teleconference, internet are such device to help teachers to create direct interactionmedium between the teacher and the Ieamer who are far away from each other. However, to operate devices of new technologies expertiseis required and it is never cost-effective. Morover, it is still a situation thatrequires solution in Turkey to establish the necessary infrustructurefor such applications. In this study, it is suggested that, "Video-Based Inservice Teacher Training Model" which is cheaper and yet notless effective than the other model be utilized


ANAHTAR KELİMELER: UzaktanEğitim, video destekli eğitim, uzaktan eğitimle hizmetiçi eğitim


KEYWORDS: Distance learning, video-based in-service teacher training, in-service teacher training through video

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education