GENDER DIFFERENCE IN THE SCIENCE CLASSROO


Jale ÇAKIROĞLU


ÖZET
"Eğitimde fırsat eşitliğine" yönelik tartışma ve araştırmalarınçoğu, sınıf, sosyo ekonomik statü, bölge ve ırk farklılıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Fen alanındaki cinsiyet farkı ile ilgili araştırmalar, matematik alanındaki araştırmalaragöre daha az dikkat çekmektedir. Matematik programlarındaki ilk düzenlemelerden birkaç yıl sonra, araştırmacılar kız ve erkek öğrencilerin fen derslerindeki başarı farklılığını sorgulamaya başlamışlardır. Kadınların fen ve matematik ile ilgili iş sahalarında daha az yer alması, bu durumu anlamak ve daha çok kadım bilimsel ve teknolojik alanlarda çalışmaya yöneltmek için geniş çaplı araştırmalara yol açmıştır. Kadınların bilimi meslek olarak seçmemesi ya da erkeklerin kadınlara nazaran daha başarılı olması her nekadar karmaşık ve de ihtilaflı bir konu ol. sa da, bu makalenin amacı, erkek ve kız öğrencilerin fen derslerindeki başarısını ve katılımını etkileyen faktörleri incelemek ve sınıflardaki cinsiyet ayınmlarını ortadan kaldırmanın yollarını tartışmaktır.


ABSTRACT
Much of the discussion and research about "equality of educational opportunity" has concentrated on the differences associated with class, socioeconomic status, region and race. Somewhat less attentionhas been paid to research on gender differences in science than in mathematics. Several years after the initial intervention programs in math,researchers began to examine the disparities in the science achievement of girls and boys. The low percentage of women in science- and mathematicsrelated professions has led to widespread researchaimed at understanding this phenomenon and introducing more women into scientific andtechnologicalfields. Althoughthe issues of why women do not select science as a careerorthe issues of why boys perform better than girls are complex andvery controversial,the purposeof this paperis to examine the factors underlying the differential participationand achievement of boys and girls in school science; then discuss theways to eliminategenderbias in theclassroom


ANAHTAR KELİMELER: Fen eğitimi, cinsiyet fen başarısı, uluslararası çalışmalar.


KEYWORDS: Science education, gender, science achievement, international studie

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education