Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi


AN EVALUATION OF THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM DIFFERENT SOCIOECONOMIC STATUS


Elif ÜSTÜN, Berrin AKMAN & İlker ETİKAN


ÖZET
Bu çal›flma anaokuluna giden farkl› sosyo-ekonomik düzeydeki dört yafl çocuklar›n›n biliflsel geliflimlerini de¤erlendirmek amac›yla planlanm›flt›r. Çocuklar›n biliflsel geliflimleri “Bracken Basic Concept Scale” (Bracken, Kavram Ölçe¤i) ve “Mc Carthy Scales of Children’s Abilities” (Mc Carthy, Çocuklar›n Becerilerini De¤erlendirme Ölçe¤i) ile de¤erlendirilmifltir.


ABSTRACT
This study was planned to evaluate cognitive development in children of age 4 attending kindergarten with different socioeconomic status The cognitive development of the children was assessed using the Bracken Basic Concept Scale (BBCS) and Mc Carthy Scales of Children’s Abilities (MSCA).


ANAHTAR KELİMELER: Bilişsel gelişim, okulöncesi, sosyo ekonomik düzey


KEYWORDS: Cognitive development, preschool, socioeconomic status

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education