LERN MIT UNS ADLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ANALİZİNDEN HAREKETLE SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİR KİTABIN GEREKLİLİĞİ VE YARARI


NOTWENDIGKEIT UND NUTZEN EINES WOTSCHATZHEFTES AUSGEHEND VON EINER ANALYSE DER DAF-LEHRERKREIHE LERN MIT UNS


Dr. Şerife ÜNVER


ÖZET
Yabanc› dil, toplumlararas› iletiflimin gerçeklefltirilmesi için edinilmesi gereken önemli becerilerden biridir. Yabanc› dilde kurulan gerek sözlü gerekse yaz›l› iletiflim, bireyin geliflmifl sözcük da¤arc›¤› çerçevesinde gerçekleflir. Bu nedenle, yabanc› dil ö¤retiminde dilsel birimleri oluflturan sözcüklerin sistematik olarak edinilmesi ve gelifltirilmesi konusu önceliklidir ve bu nedenle ö¤retimde kullan›lan malzemeler önem tafl›maktad›r. Söz konusu malzemelerden yabanc› dil ders kitaplar› gelifltirilirken, derste ifllenecek konular›n, dilbilgisi alanlar›n›n yan› s›ra sunulacak sözcük say›s› ve çeflitlili¤i, da¤›l›m›, kullan›m›, sözcük ö¤retimine iliflkin al›flt›rma tipleri, ö¤renme stratejilerinin de dikkate al›nmas› ve ders kitab›na yans›t›lmas› gereklidir. Bu çal›flmada, ilkö¤retim 6., 7., 8. ve ortaö¤retim 9. s›n›flar›n yabanc› dil olarak Almanca derslerinde okutulan Lern mit uns 1, 2, 3 ve 4 adl› yerel nitelikteki ders kitaplar›nda sunulan sözcük da¤arc›¤›n›n yeterlili¤i ve ö¤retime katk›s› de¤erlendirilmifltir. Araflt›rma sonuçlar›n›n, ülkemizde yaz›lan Almanca ders kitaplar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda dikkate al›nmas› ve gelifltirilen model çerçevesinde haz›rlanacak yard›mc› malzemenin kullan›lmas› durumunda, Almanca ö¤retiminde verimlili¤e katk›da bulunaca¤› düflünülmektedir.


ABSTRACT
Foreign language learning is of importance to be realized for intersocietal communication. Both oral as well as written communication are actualized within the limits of the individual’s vocabulary. Hence, a systematic acquisition of vocabulary items, or words that make up the linguistic units, must be prioritized as a topic and, thus, materials used in teaching has utmost importance. While developing foreign language course books out of these materials, many aspects including the number, variety, distribution, and usage of words, exercise types related to vocabulary teaching, and learning strategies, in addition to the subjects and grammar fields at large. In this study, the proficiency and contribution of the vocabulary presented in the regional course book titled Lern mit uns 1, 2, 3, 4 used at 6th, 7th, 8th, and 9th grade German language courses is evaluated. It is thought that the results of this study will contribute to effective German language teaching in our country as long as they are taken into consideration throughout the designing process of German course books and if only the supplementary material developed for the purposes of such an evolving model.


ANAHTAR KELİMELER: Lern mit uns, Almanca ders kitapları, sözcük öğretimi


KEYWORDS: Lern mit uns, German course books, vocabulary teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education