10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi KONULARıNDAKi HATALARı VE KAVRAM YANıLGıLARı


Yrd. Doç. Dr. Behiye UBUZ


ÖZET
Bu araştmnanın amacı, öğrencilerin geometride açılar konusundaki öğrenme düzeylerini, hatalar, kavram yanılgılan ve cinsiyet açısından incelemektir. AraştıOllanın örneklemini, 1997- i998 öğretim yılında Ankara'nınbir özelokulunda okuyan 10. ve i 1. sınıftan birer şube olmak üzere toplam 67 öğrenci oluştuOllaktadır.Araştmnanın verileri i i tane açık uçlu soru içeren sınavdan elde edilmiş- tir. Bu çalışmada i i soru içinden seçilen 5 soru üzerinde durulmaktadır. Elde edilen bulgular erkek öğrencilerinkız öğrencilere nazaran sorulara yaklaşım şekillerinde daha uç noktada olduklannı gösteOlliştir. Başka bir ifade ile erkekler ço- ğunlukla soruları ya doğru olarak çözmekte ya da çözümsüz bırakmaktadır.Buna karşın, genelde kız öğrenciler erkek öğrencilerle karşılaştınldığında daha başanh olduklan ve öğrencilerin öğrenim düzeyi yükseldikçe sorularadoğru cevap veOlle oranındaartış olduğu gözlenınektedir. Elde edilen hatalann nedenlerini cinsiyet aynmı yapmadan, şu şekilde özetlemek mümkündür: (i) öğrenciler sorularda verilmeyen birçok bilgiyi verilen şekle bakarak verilmiş kabul etmektedir; (ii) öğrenciler verilen bilgilerden çok verilen şekle yoğunlaşmakta ve daha önce bildiği bir şekle benzetmektedir; (iii) öğrenciler üçgenlerde dış ve iç açılan ve onlann özeliklerini bilmemektedir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate students' understandingof angle concept in geometry according to their errors, misconceptions and gender. The sample includes one IOth grade class and one i Ith grade class selected from a private college in Ankara in 1997- 1998 academic year. Data were collected through a test including 11 open-ended questions. In this studyonly 5 of the 11 questionswere taken into consideration. The findings have shown that male students were more radical compared to female students in approaching to the questions. That is, majority of male students either solved the questions correct1yor 1eft untouched.In addition, female students were more successful compared to male students and there was an increase in achievement level of the students due to educational level. The reasons of the errors, without taking into account gender differences, can be summarized as follows: (i) students, by looking at the given figures, assume something is given; (ii) students focus on the figure itself rather than its properties; (iii) students do not know the meaning of a triangle and the properties of its exterior and interior angles.


ANAHTAR KELİMELER: Geometri, hata analizi, kavram yanılgısı, cinsiyet farklılıkları.


KEYWORDS: Geometry, error analysis, misconceptions, gender differences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education