İLKÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ TERCİHLERİ İLE CİNSİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER DIFFERENCES AND LEARNING STYLE PREFERENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS AT ELEMENTARY LEVEL


Assist. Prof. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ, Assist. Prof. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bireysel farkl›l›klar ö¤retme ve ö¤renmede önemli rol oynar. Ö¤renciler nas›l ö¤rendiklerini gösteren ö¤renme stilleri bak›m›ndan farkl›l›k gösterirler. Bu çal›flman›n amac› ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerini belirlemek, k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda ö¤renme stilleri aç›s›ndan anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› araflt›rmakt›r. Çal›flmaya ilkö¤retim bölümü fen bilgisi ö¤retmenli¤ i ana bilim dal›ndan 121 ö¤renci kat›lm›flt›r. Ö¤rencilerin ö¤renme stilleri belirlemek amac›yla Grasha (1996) taraf›ndan gelifltirilen Ö¤renme Stilleri Envanteri uygulanm›flt›r. Bu envantere gore ö¤renme stilleri ba¤›ms›z, pasif, iflbirlikçi, ba¤›ml›, rekabetçi ve kat›l›mc› ö¤renme stili olmak üzere alt› bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Verilerin analizi çok yönlü varyans analizi kullan›larak yap›lm›flt›r. Sonuçlar, ö¤rencilerin iflbirlikçi ö¤renme stilindeki ortalamalar›n›n en yüksek oldu¤unu göstermifltir. Di¤er taraftan k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda ö¤renme stilleri aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmam›st›r. Bu cal›flma verimli ö¤retim ve ö¤renme için ö¤renme stillerinin belirlenmesi gerekti¤ini önermektedir.


ABSTRACT
Individual differences play an essential role in teaching and learning. Students differ in their learning styles which indicate the way they learn. The purpose of this study was to determine pre-service teachers’ learning style preferences and investigate whether there was a significant difference between males and females in their learning styles. 121 students from department of elementary science education were enrolled in the study. All students were administered Learning Style Inventory developed by Grasha (1996) in order to determine their learning styles. This inventory consists of six types of learning style as independent, avoidant, collaborative, dependent, competitive and participant. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to analyze the data. The findings indicated that there was no significant difference in learning style preferences between males and females. Generally, the majority of students preferred collaborative type learning style. This study suggests that instruction should be based on students’ learning styles for effective teaching and learning.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme stilleri, cinsiyet, öğretmen adayları.


KEYWORDS: learning style, gender, pre-service teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education