A SUGGESTED ESP READING PROGRAMME FOR PREPARATORY CLASSES OF ENGLlSH-MEDIUM ENGINEERING FACUL TIES: A CASE STUDY


Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı MİRİCİ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


ÖZET
Bu çalışma, Türkiyedeki İngilizce eğitim veren mühendislik fakültelerinin hazırlık sınıflanna Özel Amaçlı bir İngilizce Okuma dersi hazırlamada yeni bir yol tanıtmayı amaçlamaktadır. Bunun için 1996-1997 öğretim yılında önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi İngilizce eğitim veren bazı üniversitelerin hazırlık sınıflannın özel amaçlı İngilizce okuma programlan incelendi ve daha sonra da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Hazırlık sınıflannda deneysel bir araştırma yapılarak sonuçlar istatistiksel tablolar ve rakamlarla gösterildi. Bu araştırmaiçin hazırlık sınıflanndan birbirinedenk iki deney grubu ve birinci sınıflardan da bir grup öğrenci rastgele seçildi. İlk önce, hem birinci sınıf öğrencilerine hem de hazırlık sınıfındaki deneklere madde analizleri * Yrd. Doç. Dr. i. Hakkı Minci, Kınkkale University ** Prof. Dr. Özcan Demirel, Hacettepe University Özcan DEMİREL ** yapılmış olan bir ön test verildi. Daha sonra, bu çalışmada önerilen Özel Amaçlı Okuma programı uygulandı ve bunun sonucunda aynı test çalışmanın son testi olarak yeniden verildi. En sonunda da, hazırlık sınıflanndaki ve birinci sınıftaki deneklerin başanlan Scheffe testi ile karşılaştınld


ABSTRACT
This study aims to introducea new pathto prepare an ESP Reading Curriculum for the Preparatory Classes of English-medium Engineering Faculties in Turkey. To provide this, in 1996-1997 academicyear, firstly, ESP reading programmesof some English-medium universities such as Middle East Technical Universityand Istanbul Technical University were examined and then an experimental research was held at Gazi University Preparatory Classes of Engineering and Architecture Facu1ty, and the results were iııustratedvia some statistical tables andfigures. For the research, two equal experimental groups of preparatory class students and a group of freshman studentswere selected at random.To begin with, as weıı as the freshman students, the subjects of the experimental groups were given a pre-test the questions of which were formed as a result of item analyses. Next, the proposed programmewas implemented and comsequently, the same test was administeredas the post-testof the study. Finally, he results of the tests for the experimentalgroups and the freshman students were compared by means of a Scheffe Test.


ANAHTAR KELİMELER: Özel amaçlı okuma programı, okuma etkinlikleri, ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi, mühendislik fakülteleri.


KEYWORDS: ESP reading curriculum, reading activities, english preparatory class training, engineering faculties

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education