LisE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL KiMYA KAVRAMLARıNı ANLAMA DÜZEYLERiYLE MANTıKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERi ARASıNDAKi iLişKi


Yrd. Doç. Dr. NihaI SÖKMEN & Yrd. Doç. Dr. Hale BAYRAM


ÖZET
Bu çalışma iki soruyu aydınlatmak amacıyla yapılmıştır: a)Öğrenciler kimyasal kavramları anlamlı bir şekilde öğrenebiliyorlar mı? b)Öğrencilerin kimyasal kavramları anlama düzeylerinin, mantıksal düşünme yetenekleri ile ilişkisi nasıldır? Bu amaçla element, bileşik, karı- şım, saf madde, homojen kanşım, heterojen kanşırn, kimyasal değişim, fiziksel değişim olmak üzere sekiz adet kimyasal kavram, 9. sınıf 97 öğrenciye sorularak kimyasal kavramlann anlaşılma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Aynca öğrencilere mantıksal düşünme yeteneği testi uygulanmıştır. Elde edinilen verilere göre öğrencilerin öğrenimIeri sırasında bu kavramları anlamlı bir şekilde öğrenemediIderi ve kavram yanılgısı içinde oldukları ortaya ÇıkmıŞ- tır. Yoğun öğretim programlannın ve ezberlemenin bu sonucu yarattığı düşünülmüştür. Aynca öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin kavramlann anlaşılmasında önemli bir etkisi olduğu da belirlenmiştir.


ABSTRACT
The research reported in this study was designed to answer two questions:a) Do the students learn the chem:ica! concep~ wel!i? b} How is l~caı thinking ability related to the students understanding of the chemical concepts? Eight chemistry concepts were used in the study: element, compound, mixture, pure substance, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, chemical change, physical change. Problems conceming the eight concepts were given to 97 ninth grade students in order to assess the students' degree of understanding of chemistry concepts. In addition to this, logical thinking ability test was given to students. According to the results, during the trainning period the students haven't leamed these concepts well enough and they have had misconceptions about these. It is thought that the heavy curriculum and the students memorizing created that result. Also this study indicated that logical thinking ability made a significant contribution to the understandingof chemistry concepts.


ANAHTAR KELİMELER: Kimyasal kavram. kavram yanılgısı


KEYWORDS: Chemical concept. misconception

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education