Türkiye'de mevcut eğitim sisteminde biyoloji kültürünün oluşumu


EMERGING BIOLOGY CULTURE IN TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM


Arş. Gör. Dr. Ali SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜRBÜZ & Yrd. Doç. Dr. Ali KANDEMİR


ÖZET
Bu çal›flmada, Türkiye de gün geçtikçe artan biyolojik sorunlardan dolay› biyoloji e¤itimine ba¤l› olarak biyoloji kültürünün nas›l oluflaca¤›na iliflkin tespitler yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunun için ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›ndaki biyoloji konular› ve haftal›k ders çizelgeleri incelenmifltir. Ayr›ca ulusal nitelikteki genel kültür özelli¤i tafl›yan s›navlar de¤erlendirilmifltir. Bu tür s›navlarda biyoloji sorular›n›n yer almamas›, (%0) biyoloji kültürün geliflmesini olumsuz yönde etkiledi¤i sonucuna var›lm›flt›r. Toplumda biyoloji kültürünün gelifltirilmesiyle daha sa¤l›kl› bir yaflam oluflaca¤› ümit edilmektedir.


ABSTRACT
In this study, some inferences about the biology education state are made using the current biology education implementations since the biyolojical issues are being emerged in Turkey day-by-day. Thus, elementary and secondary curricula and average number of biology hours are inspected in relation to the rate of biology questions in general rational exams. As a result, it is found that the lack of biology questions in such national exams would slow down the devolopment of general biology culture, while it is clear that an advanced biological culture would result in more developed sociological life in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji eğitimi, kültür, ulusal sınavlar


KEYWORDS: Biology education, culture, national exams

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education