OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ANNELERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ


A STUDY ON THE PRESCHOOL CHILDREN'S SELF-HELP SKILLS ACCORDING TO THEIR MOTHER'S WORKING STATUS


Yrd. Doç.Dr. Serap DEMİRİZ & Doç. Dr.Çağlayan DİNÇER


ÖZET
Bu çalışma, okulöncesi dönem çocuklarının öz bakım becerilerinin annelerinin çalışıp-çalışmama durum]arına göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ömeklemine. Ankara il merkezi orta sosyo ekonomik düzeydeki 5-6 yaş çocuğuna sahip 298'i çalışan, 216'sl çalışmayan olmak üzere 514 anne tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilerek alınmıştır. Veriler. araştırmacılar tarafından "Seattle Testi", "Portage Kontrol Listesi" ve "Denver II Gelişimsel Tarama Test" lerinin öz bakım ile ilgili bölümlerinden yararlanı] arak geliştiri]miş ve ön denemesi yapı]arak düzenlenmiş olan anket formunun anneler tarafından doldurulmasıyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda, çocukların yemek yeme, giyinme-soyunma, temizlik. tuvalet, tertip-düzen, tehlikelerden korunma gibi öz bakım becerileriyle ilgili bir çok davranışı kazanma düzeyi ile annelerinin çalışıp-çalışmama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Çalışan anne çocuklarının öz bakım toplam puanlarının çalışmayan anne çocuklarından daha yüksek olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
This research has been done to examine pre-school children's self-help skills according to mother's working status. The sampling of the research was done randomly from 514 mothers, 298 of them working, 2]6 of them non working of middle sodo economic ]eve] in Ankara in Turkey who has 5-6 years old children. Data was gathered from the questionnaire developed by researchers by using self-help related parts of " The Test of Seattle", "Portage Check List", and "Denver II Developmental Screening Test" which was tested before being used by the mothers. In the findings of the research, it has been found that there is a meaningfu] statistical difference between mother's working status and children's behaviours to gain self-help skill levels such as eating, (un)dressing, cleanliness, toilet, tidiness, avoiding danger. Through the se findings, it was found that self-help total score of working mothers' children was higher than the total score of the children of non working mothers.


ANAHTAR KELİMELER: Öz bakım beceri/eri, OkuLÖncesi dÖnem çocuğu, Annenin çaLışma durumu


KEYWORDS: SeırheLp skiLLs,Pre-schooL chi/dren, Mo/- her 's working statUS

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education