Cinsiyetin öğrencilerin elektrik konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları üzerindeki etkisi ve görülen cinsiyet farklılıklarının nedenleri


THE EFFECT OF GENDER ON STUDENTS’ MISCONCEPTIONS CONCERNING ELECTRICITY AND REASONS OF OBSERVED GENDER DIFFERENCE


Araş. Gör. Selen SENCAR & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çal›flman›n amac› basit elektrik devreleri konusunda görülen cinsiyet farkl›l›klar›n› literatürde yap›ld›¤› gibi toplam skorlar üzerinden de¤il, farkl› alt kavram yan›lg›s› kategorilerinden elde edilen skorlar üzerinden de¤erlendirmektir. Ayr›ca, görülen cinsiyet farkl›l›klar›n›n nedenlerinin ö¤rencinin yafl›, elektrik konusuna yönelik tutum ve tecrübeleri ile sorunun sorulma flekli olup olmad›¤› n› araflt›rmak çal›flman›n di¤er bir boyutudur. Çal›flma sonunda, ö¤rencilerin tecrübeye dayal› sorulardan elde ettikleri toplam skorlarda erkeklerin lehine anlaml› bir fark bulunurken, teoriye dayal› sorulardan elde edilen toplam skorlarda cinsiyetler aras›nda herhangi bir farkl›l›k olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca, ö¤rencinin yafl›, elektrik konusuna yönelik tutumu ve ayn› konuya iliflkin tecrübelerinin ortak de¤iflen olarak analize dahil edilmesiyle tecrübeye dayal› sorularda gözlemlenen farkl›l›¤›n ortadan kalkt›¤› görülmüfltür. Bununla birlikte, tecrübeye dayal› sorulardan elde edilen toplam skorlar üzerinde cinsiyet farkl›l›klar› gözlemlenmesine ra¤- men, her bir alt kavram yan›lg›s› kategorisinden elde edilen skorlar incelendi¤inde, alt› kategoriden sadece üçünde cinsiyetler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark oldu¤u gözlemlenmifltir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate gender difference on simple electricity by using scores obtained from different sub misconception categories rather than total scores as seen in literature. In addition to these, reasons of observed gender difference will constitute another dimension of the study. Students’ age, interest and experience related to electricity and context of the question were all examined as possible reasons for gender difference. Gender difference was observed on the dependent variable of total scores on the practical items, in favor of males. However, there was no significant gender difference on the dependent variable of total scores on the theoretical items. Moreover, observed gender difference was mediated on the total scores over the practical items, when students’ age, interest toward electricity and experience related to the same concept were added to the analysis as covariate. Results of the statistical analysis showed that, although gender difference was observed on the total scores over the practical items, when the scores obtained from each misconception category examined, statistically significant gender differences observed only on three of the six sub misconception categories which means that total score does not tell the truths every time.


ANAHTAR KELİMELER: basit elektrik devreleri, kavram yanılgıları, cinsiyet farklılıkları, tutum, tecrübe


KEYWORDS: simple electric circuits, misconceptions, gender difference, attitude, experience

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education