İlköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi Dersine İlişkin Bazı Değişkenlerin Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Açıklama Gücü


PREDICTING THE EFFECT OF SOME VARIABLES RELATED TO 6. GRADE SCIENCE COURSE ON STUDENTS' AFFECTIVE DOMAINS


Arş. Gör. Özlem Sıla ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Tuğba ŞAHİN & Öğr. Gör. Baki ŞAHİN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6'ıncl sınıf öğ- rencilerinin fen bilgisi dersinde çeşitli değişkenierin (Fen bilgisi karne notları, sosyal bilgiler karne notları, cinsiyet. sosyoekonomik düzey) öğrencilerin tutum ve akademik benlik kavramlarını açıklama gücünü belirlemekdir. Araş- tırma surveyolarak yapılmış vcri toplama aran olarak kişi- sel bilgiler formu, fcn bilgisi bilşarı testi. fcn bilgisi akade- mik benlik kavrilmı ölçeği vc fcn bilgisine karşı tutum öl- çcği kullanılmıştır. Test ve ölçcklcr H farklı şehink 10plam 611 ilköğrctim 6'mcl sınıf öğrcncisine uygulanmıştır. (ok- lu basamaklı (S1epwise) regrasyon analizi kullanılarak ve- rilcr analiz. cdilmiş ve sonuç olarak akademik hı'nlik kavra- mını en güçlii açıklayan ılcğişkenin fen k;mıı' notları oldu- ğu fen hilgisinı~ karşıtuhıml;ırı ı'n giiçlii a'ıklayan ılcğişkı'- nİu de akademik bcnlik kavr;i11l1 olduğn hdirlcnmiş1ir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate effects of some variables (Science grade, social science grade, gender, socio-economic status) on students' attitudes toward science and science self-concept in the 6th grade students. The study is designed as a survey type in which 6 ı ı students from 8 different city in Turkey parıicipated. Personal information form, seience achievement test, sci- ence self-eoncept, students' attitudes toward seience were adminestered in order to colleet data. Stepwise regression anaiyses were used in analysing the data. Results of the study show that science grades are most important predic- tor of science self-concept In addition, science self-concept is a significant predictor of students' attitudes toward scien- ce.


ANAHTAR KELİMELER: fen bilgisi akdemik benlik kavramı, fen bilgisi dersine karşı tutumlar, fen bilgisi eğitimi


KEYWORDS: science self-concept, attitudes toward science, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education