ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ


TEACHER CANDIDATES’ EVALUATION OF THEIR TEACHING COMPETENCIES


Öğr. Gör. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


ÖZET
Bu çal›flman›n amac› ö¤retmen adaylar›n›n, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n (MEB) ö¤retmenlerde arad›klar› yeterliliklere ne ölçüde sahip olduklar›n› belirlemek ve bu konuyla ilgili kurumlara geribildirim sa¤lamakt›r. Bu amaçla Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi (BÖTE) Bölümü ö¤rencilerinin MEB’nca belirlenen ö¤retmen yeterlilikleri konusundaki de¤erlendirmelerini elde etmeye yönelik betimsel bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rman›n evreni Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi, BÖTE bölümünün son s›n›f ö¤rencilerinden oluflmaktad›r. Araflt›rmada veri toplama arac› olarak Mahiro¤lu (2004) taraf›ndan gelifltirilen ve güvenilirlik katsay›s› 0.98 olan 4 dereceli Likert tipi bir ölçek kullan›lm›flt›r. Ölçekte ö¤rencilerden, ölçekteki her bir yeterlilik konusunda kendilerini yeterli bulma düzeylerini “Zay›f, Orta, ‹yi veya Mükemmel” fleklinde derecelendirmeleri istenmifltir. Bulgulara göre ö¤renciler kendilerini yeterliliklerin önemli bir k›sm›nda orta ve iyi derecede de¤erlendirmektedirler. Zay›f derecesinin yeterliliklerin hemen hemen yar›s›nda hiçbir adayca iflaretlenmemifl olmas› hem dikkat çekici hem de bölümlerinde kendilerine verilen e¤itim aç›s›nda olumlu bir göstergedir. Adaylar›n kendi de¤erlendirmelerine “cinsiyet, mezun olunan lise türü ve okuldaki baflar› durumlar›” aç›lar›ndan bak›ld›¤›nda anlaml› bir fark gözlenmemifltir.


ABSTRACT
This study aimed at investigating the extent to which teacher candidates believe they possess the teacher competencies specified by the Ministry of Education. The study was conducted with senior year students at the Computer Education and Instructional Technology (CEIT) department at Hacettepe University. The data were collected through an instrument developed by Mahiro¤lu (2004). The scale used was a 4 point Likert type scale with a 0.98 reliability coefficient. The students were asked to evaluate their own competencies with reference to the given items in the instrument using a scale ranging from “poor” to “excellent”. The findings indicate that in most of the competency areas, students find themselves “average” or “good”. It was a positive finding that in at least half of the items, “poor” was not selected by any of the participants. The participants’ evaluation of their competencies do not show any differences based on gender, the high school type graduated, or GPA.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri, MEB


KEYWORDS: Teacher education, teacher competencies, Ministry of Education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education