BIYOLOJI ÖGRENClLERININ ÇEVRE KONULARıNA OLAN ILGILERININ ARAŞTIRILMASI VE KIMYA ÖGRENClLERI ILE KARŞILAŞTIRILMASI


Prof.Dr. Haluk SORAN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Yrd.Doç.Dr.Seda YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.Esin ATAV & Arş.Gör. Serap IŞIK


ÖZET
Özellikle sanayi devriminden sonra teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan insan kaynaklı çevre sorunlarına karşı uluslararası düzeyde önlem alınması gerekliliği ancak i 970'1i yıllarda anlaşılmış ve dünyanın birçok ülkesinde çevre sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmış, çeşitli yasal düzenlemeler getirilmiştir. Ülkemizde de çevre koruma ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, bunların yaşama geçirilmesinde, toplumda yaşayan tüm bireylere düşen görev ve sorumluluklar vardır. Çevre koruma, ancak kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ile gerçekleşeceğinden, özellikle okul sistemi içinde bulunan bireylerin eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerini ve bu konuda ne derecede bilgi sahibi olduklarını belirlemek amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı hazırlık, 1.,2.,3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 222 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilere çevre ile ilgili soruların yer aldığı bir anket uygulanmıştır. Değerlendirme sonucu, çoğunluğu örgün eğitimin son basamağında olan öğrencilerin çevre ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı, hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre daha az bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. Kimya öğrencileri ile yapılan karşılaştırmada ise biyoloji öğrencilerinin çevre ile ilgili bilgi düzeylerinin kimya öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
Especially after the Industrial Revolution in parallel with technological development, the necessity of taking international precautions against the man - made environmental problems has been understood only by 1970's, and in many countries of the world concrete studies has been made for the solution of environmental problems and necessary legal changes has been carried out. Although some legal changes about enviromental protection are also carried out ın our country, in the realisation of these, there are some duties and responsilities that are to be taken by all members of the community. Since the protection of envimnment is only realised with the inforrning and education of individuals, especially the education of individuals who are in a school system has great importance. This study has been experimented on 222 students from the preperation I.. 2.,3. and 4. classes from Biology Teacher Profession Department, Faculty of Education University of Hacettepe to determine the interest and the amount of the knowledge that university students have. An investigation including questions about environmental problems has been applied on students. The result of the assessment shows that the students many of who are at the last step of the organised education do not have adequate knowledge about environment and the students attending preperation classes even have less knowledge then the others. A comparison made between chemistry students and biology students has shown that, the knowledge of biology students about envimnment is much more than that of the chemistry students


ANAHTAR KELİMELER: Çevre Eğitimi. Çevre Koruma, Üniversite Öğrencilerinin Çevre Konusunda Bilgi Düzeyleri


KEYWORDS: nvironmental Educarion. Protection olEnvironment, The Knowledge Level ol University Students AboU/ Environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education