FEN BİLGİSİ ADAY ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI


PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ORIENTATIONS TO CLASSROOM MANAGEMENT


Ayşe SAVRAN & Assist. Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU


ÖZET
Bu araflt›rma, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n s›n›f yönetimine yönelik inançlar›n› belirlemek amac› ile yap›lm›flt›r. Ayr›ca fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n cinsiyet ve s›n›f fark› de¤iflkenlerine göre s›n›f yönetimine yönelik inançlar›nda fark olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla, Martin, Yin ve Baldwin (1998)’ nin S›n›f Yönetimine Yönelik Tutum ve ‹nanç anketi Türkçe’ye çevrilmifl ve sekiz farkl› üniversiteden toplam 584 (172’si üçüncü s›n›f ve 412’si dördüncü s›n›f) fen bilgisi ö¤retmen aday›na uygulanm›flt›r. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistik ve t-test kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n sonuçlar›, fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n s›n›f yönetiminin ders yönetimi alt boyutunda disiplinci bir yaklafl›ma sahip olurken, insan yönetimi alt boyutunda ise disiplinci olmayan bir yaklafl›ma sahip olduklar›n› göstermifltir. Fen bilgisi ö¤retmen adaylar›n›n s›n›f yönetimine yönelik yaklafl›mlar›nda cinsiyet ve s›n›f fark› de¤iflkenlerine göre ise beklenen fark ç›kmam›flt›r.


ABSTRACT
The purpose of this study was to explore preservice science teachers’ perceptions of their classroom management beliefs. In addition, we were interested in determining differences in preservice teachers’ beliefs regarding classroom management by gender and grade level. For this purpose, the adapted form of the Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC) Inventory was administered to 584 (172 third year and 412 fourth year) preservice science teachers enrolled in science teacher education programs at the eight different universities. Data were analyzed by utilizing descriptive statistics and t-tests. Results revealed that preservice science teachers had non-interventionist orientations on the People Management subscale, whereas they had interventionist orientations on the Instructional subscale. Contrary to the expectation, no significant difference revealed between preservice science teachers’ perceptions of classroom management beliefs on the two subscales of the ABCC Inventory regarding gender and grade level.


ANAHTAR KELİMELER: Sınıf yönetimi yaklaşımlar, fen bilgisi aday öğretmenleri, cinsiyet farklılıkları


KEYWORDS: Classroom management, orientations, preservice science teachers, gender differences

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education