o RTAÖGRETIM KURUMLARıNDAKI ÖGRENCILERIN BESLENME SORUNLARI ve DERS KITAPLARıNDA BESLENME KONUSUNUN INCELENMESI


Yrd. Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Prof. Dr. F.İnci MORGİL


ÖZET
Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağ- lığın korunması için besinlerin kullanılması işlemidir. Beslenme ınsanların gereksinimlerinin başında gelir. Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Beslenme zeka gelişimini de etkilemektedir. Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme, özellikle büyüme ça- ğındaki çocukların, önemli sorunlarındadır. Her yaş için organızmanın ihtiyacı olan besin değerleri pek çok çalışmada araştırılmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı gü- nümüzde hala bireylerin dengeli olarak beslenip beslenemediği bilinmemektedir. çalışmamızda lise çağındaki gençlerin yeterli ve dengeli beslenip beslenemedikleri, bu konuda kitaplar ve eğitimciler tarafından yeteri kadar bilgilendirilip bilgilendirilemedikleri konusu araştırılmış ve Fen Bilimleri Eğitimcilerinin bu çerçeve içindeki rolleri irdelenmiştir.


ABSTRACT
Feeding is using the foods for growing, cantinuing the life and keeping health. Feeding is the head of people's needs. the first purpose of the person, family and the society is being healthy and producer. Feeding also affects the development of c1evemess. In our country less and unbalanced feeding is one of the most important problem especially for the growing children. Although feeding values that are the needs of orgarıism for every ages are investigated in many researches, nowadays, because of different reasons whether we are feeding in balance or not is still not known. In om analyse the subject of whether young people in lise level are feeding in balance or not and whether theyare given enough information by books and educators or not, is researched and the roles of Science Educators are discussed in this loop


ANAHTAR KELİMELER: Dengeli ve yeterli beslenme, gıda, gıda eğitimi.


KEYWORDS: Balanced and enough feeding, food, food educaıion

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education