Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme


AN ASSESMENT OF THE SUCCESS IN HIGH EDUCATION OF THE ART DEPARTMENT GRADUATES OF ANATOLIAN HIGH SCHOOLS OF FINE ARTS


Dr. Serap BUYURGAN


ÖZET
u araştırma. Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üni- versitesi ilgili bölümleri öğretim elemanlarının. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü mezunu öğrencile- rinin üniversite başarı durumlarına ilişkin görüşlerini içer- mektedir. Veriler, anket görüşme ve kaynak taraması ile el- de edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucu göstermiştir ki, öğrencilerin bir kısmı üniversiteler- de başarısız ve tutuk bir süreç yaşamaktadır. ilgileri dağıı- makta, yaratıcı düşünceden uzak kalıplaşmalar görülmek- tedir. Belirli bir alt yapı ile üniversite eğitimi alan bu öğ- rencilerin başarısızlık nedenlerinin belirlenerek giderilmesi yolları aranmalıdır. Bu hedeften yola çıkan araştırmanın sonucunda, liselerin eğitim programlarına, derslere. başarı- nın arttırılmasına ilişkin ilgili kurumlara önerilerde bulu- nulmuştur.


ABSTRACT
his study is concerned with the opinions of instructors of Fine Arts Departments both in Hacettepe and Gazi L;niversities on the success levels of Anatolian Fi- ne Arts Hıgh Schools graduates at universities. The data have been obtained through poll, interviews and the results have been assessed. The result of the study has revealed that many students have nut been as successful as was ex- pected from them their interests were dispersed and their lacked creative thought in universities, even though they had a certain amount of background knowledge in their fi- eld before starting universities. Ways to determine the re- asons of their unsuccessfulness and to overcome these problems should be investigated. Af ter having completed the study done for this aim, suggestions have been made to related institutions on high school s education programmes and lessons.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü mezunu öğrencilerin üniversite başarıları, üniversite öğretim elemanı görüşleri


KEYWORDS: The success levels of Anatolian Fine Arts High Schools graduates, the opinions of university instructor

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education