Türk üniversitelerinde bilgisayar ağlarının uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir araştırma


Doç. Dr. Meltem ÖZTURAN, Yrd. Doç. Dr. Birgül EGELİ & Öğr. Gör. Osman DARCAN


ÖZET
Uzaktan eğitim birbirinden fizikselolarak ayrı ortamlarda bulunan öğretmen ve öğrenciler arasında yapılan eğitimdir. Uzaktan eğitim tekniğinde bilgisayar ağlarından yararlanma konusunda yapılan araştırmalar günümüzde dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Bu makaleye konu olan çalışma, Türkiye'de bilgisayar ağlarının üniversitelerde uzaktan eğitim aracı olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir araştırmayı ve elde edilen sonuçları içermektedir. Çalışmada, iki farklı ders için ayrı ayrı kontrol ve deney grupları oluşturulmuş, kontrol gruplarına geleneksel eğitim. deney gruplarına ise bilgisayar ağı ortamında uzaktan eğitim uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrenme başarısı açısından iki yöntem arasında belirgin farklılık olmadığı, ancak bilgisayar ağı tabanlı uzaktan eğitim tekniğinin çoklu ortamda ve geleneksel eğitim ile desteklenerek yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
Distance educatian takes place when a teacher and student(s) are seperated by physical distance. Nowadays. research related to the usage of computer networks in distance educatian have been widespread throughout the world. The study that is subject to this paper consists of the research carried out with the aim of using computer network s as an educational tool for distance education in Turkish universities and its results. In this study, control and experiment groups have been formed for two different courses and two techniques of distance education using computer networkf have been applied to experiment groups where the classical education technique has been used for control groups. The results obtained show that there is no significant difference between the techniques in terms of the results of student assessments but computer networks based distance education should be supported with multimedia tools and should be in concert with face-to-face communication.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Ağları, Çoklu Ortam


KEYWORDS: Distance Education, Computer NetWorks, Multimedia

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education