MESLEKİ VE TEKNİK OKUL ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARI VE ENGELLER


USE OF COMPUTERS BY VOCATIONAL AND TECHNICAL SCHOOLS’ TEACHERS AND OBSTACLES


Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


ÖZET
Bu araflt›rma, mesleki ve teknik okullarda görev yapan ö¤retmenlerin bilgisayar kullanma durumlar›n› ve e¤itimde bilgisayar kullanmalar›n›n engelleriyle ilgili görüfllerini belirlemeye yönelik bir çal›flmad›r. Veriler “Okullarda Biliflim Teknolojilerinin Yay›l›m› Anketi” arac›l›¤›yla toplanm›fl; verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekans kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda, ö¤retmenlerin yafl› ve k›demleri artt›kça bilgisayar kullan›mlar›n›n azald›¤›, ö¤renim düzeyleri artt›kça ve bilgisayara eriflim koflullar› iyilefltikçe bilgisayar kullan›mlar›n›n da artt›¤› belirlenmifltir. Bilgisayar kullanmay› üniversitede ö¤rendiklerini belirten ö¤retmenlerin neredeyse tamam›n›n bilgisayar kulland›¤›, buna karfl›n hizmet içi e¤itimlerle ö¤rendi¤ini dile getiren ö¤retmenlerin %17’sinin bilgisayar kullanmad›¤› dikkati çekmifltir. Ö¤retmenler, yetersiz bütçe, donan›m eksikli¤i ve yetersiz hizmetiçi e¤itimin, e¤itimde bilgisayar kullan›m›nda en önemli engeller oldu¤unu dile getirmifllerdir.


ABSTRACT
This study, aims to identify views of vocational and technical schools’ teachers on use of computer and obstacles of computer usage. Data were collected through a survey and percentage and frequency were used in data analysis. Results of the study shows that, computer usage of teachers was declined while their age and years of experiences were increased; while teachers’ education level increased and accesing conditions enriched computer usage of teachers was also increased. It has been observed that almost all the teachers, who learned computer usage during their university education, have been using computers but 17% of the teachers who learned computer usage inservice training courses have not been using computers. Teachers, explained that financial problems, lack of hardware and insufficent inservice training were the obstacles of computer usage.


ANAHTAR KELİMELER: mesleki ve teknik e¤itim, ö¤retmenlerin bilgisayar kullanımları, eğitimde bilgisayar kullanımına engeller


KEYWORDS: vocational and technical education, teachers’ use of computer, obstacles of computer usage in education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education