BİLGİSAYAR ORTAMINDAKİ ÇOĞUL BAĞLANTILI GÖSTERİMLERİN ÖĞRENCİLERİN DOĞRUSAL İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ÜZERİNDE ETKİSİ


THE EFFECTS OF MULTIPLE LINKED REPRESENTATIONS ON STUDENTS’ LEARNING OF LINEAR RELATIONSHIPS


Dr.S. Aslı ÖZGÜN-KOCA


ÖZET
Bu çal›flma, 9.s›n›f cebir ö¤rencilerinin do¤rusal iliflkiler konusunu ö¤renmelerinde bilgisayar kullan›m›n›n etkilerini incelemifltir. Bu amaç ile ba¤lant›l› ve yar› ba¤lant›l› gösterim yaz›l›m› kullanan iki deney ve bir kontrol grubu karfl›laflt›r›lm›flt›r. Veri toplama yöntemleri matematik ön ve son testleri, uygulama sonras› mülakatlar› ve bilgisayar ortam›ndaki klinik mülakatlar›, s›n›f ve laboratuvar gözlemleri, döküman analizi ve matematiksel gösterimleri tercih anketinden oluflmufltur. Bu çal›flman›n sonuçlar›, yar› ba¤lant›l› gösterimlerin ba¤lant›l› gösterimler kadar etkili olabilece¤ini ve her ikisinin de farkl› durumlarda, de¤iflik s›n›f seviyelerinde ve matematik konular›nda kullan›m› oldu¤unu göstermifltir.


ABSTRACT
The focus of this study was on comparing three groups of Algebra I 9th-year students: one group using linked representation software, the second group using similar software but with semi-linked representations, and the control group in order to examine the effects on students’ understanding of linear relationships. Data collection methods included mathematics pre- and posttests, follow-up interviews, computer-based clinical interviews at the end of the treatment, classroom and lab observations, document analysis, and survey. The conclusion of this study was that semi-linked representations could be as effective as linked representations and that there was a role for each in different situations, at different levels, and with different mathematical concepts.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, bilgisayar denekli eğitim, çoğul gösterimler,doğrusal ilişkiler


KEYWORDS: Mathematics Education, Computer-Assisted Education, Multiple Representations, Linear Relationships

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education