MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA KONULARI: 2000-2002


RESEARCH SUBECTS IN MATHEMATICS EDUCATION: 2000-2002


Arafl. Gör. Mesture KAYHAN & Dr. S. Aslı Özgün KOCA


ÖZET
Bu çal›flman›n amac›, 2000-2002 y›llar› aras›nda matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n konular›n› incelemek ve araflt›rma konular› hakk›nda e¤itimcilere, araflt›rmac›lara ve ö¤retmenlere bir bak›fl aç›s› sa¤lamakt›r. Araflt›rman›n örneklemini, matematik e¤itimi konulu CIJE (Current Index to Journals in Education) veri taban›ndaki araflt›rma makaleleri ve Dissertation Abstract veri taban›ndaki master ve doktora tezleri oluflturmaktad›r. Bunlara ek olarak, Türkiye’deki matematik e¤itimi konulu tezlere YÖK veri taban›ndan ulafl›lm›flt›r. Türkiye’de makalelerin indekslendi¤i bir veri taban› bulunmad›¤›ndan örneklemimiz tezlerle k›s›tl› kalm›flt›r. Çal›flman›n bulgular›na göre, 2000-2002 y›llar›ndaki matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n en çok “biliflsel boyut”, “matematik konular› (müfredat)” ve“ö¤retim yöntemleri” alanlar›nda oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.


ABSTRACT
The purpose of the study was to investigate the trends in research in mathematics education between the years of 2000-2002 and to provide an overview to educators, researchers and teachers about research topics in mathematics education. The sample of the study included research articles in CIJE (Current Index to Journals in Education) and master thesis and doctoral dissertations in Dissertation Abstracts database in mathematics education. In addition to this, the dissertations about mathematics education completed in Turkey were obtained from YOK (Higher Education Council) database. Unfortunately, since there is no general database for articles in Turkey, our sample was limited to the thesis. According to the findings of this research, “cognitive domain”, “topics/subjects in the mathematics curriculum” and “instructional methods” are the most popular subjects from 2000 to 2002 in mathematics education research.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, eğitim araştırmaları, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri


KEYWORDS: Mathematics education, educational research, master thesis, doctoral dissertations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education