DEVLET LİSELERİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KISA ÖYKÜ KULLANIMI


THE USE OF SHORT-STORY IN TEACHING ENGLISH TO THE STUDENTS OF PUBLIC HIGH SCHOOLS


Assist. Prof. Dr. Zerrin EREN


ÖZET
‹ngilizceyi etkili ve ifllevsel olarak ö¤retebilmek için dil e¤itiminde yaz›n kullan›m›yla ilgili çal›flmalar ve uygulamalar giderek yayg›nlaflmaktad›r. Ancak, ülkemizde özellikle devlet liselerinde, ‹ngilizce derslerinde hala yaln›zca ‹ngilizce dilbilgisi kurallar› ö¤retilmekte; bu kurallar› ezberlemeleri beklenilen ö¤rencilerse ‹ngilizceyi kullanamamaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, ö¤rencilerin ‹ngilizceyi etkili ve ifllevsel bir biçimde kullanabilmeri için k›sa öykünün niçin ve nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini göstermektir.


ABSTRACT
Although the studies on the use of literature in teaching English have been increasing abroad, in our country, particularly in public high schools, only English grammar is being taught. The students who are expected to memorise these rules cannot use English. The aim of this study is to exhibit why and how short-story can be used in order to teach English effectively and efficiently.


ANAHTAR KELİMELER: ingilizce ö¤retimi, devlet liseleri, kısa öykü, şemalaştırma


KEYWORDS: teaching English, public high schools, short-story, graphic organizer

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education