İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fenbilgisi öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi


INVESTIGATING THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING STRATEGY AND GENDER ON RE-SERVICE ELEMENTARY TEACHER STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD SCIENCE ANND ACHIEVEMENT OF SCIENCE TEACHING CLASS I


Yrd. Doç. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalflman›n amac› ö¤renci takımları ve bafları bölümleri tekni¤i ve cinsiyetin, ö¤retmen adaylar›n›n fen bilgisi ö¤retimi I dersindeki baflar›lar›na, fen bilgisi dersine karfl› tutumlar›na, ve iflbirlikli ö¤retim yöntemine karfl› tutumlar›na etkisinin incelenmesidir. 84 (41 deney grubu ve 43 kontrol grubu) s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤retmen adayına fen bilgisi dersine karflı ön ve son tutum ölçe¤i, ö¤retim sonunda fen bilgisi ö¤retimi I dersindeki baflar›lar›n› ölçen bir test ve iflbirlikli ö¤renme yöntemine karfl› tutum ölçe¤i uygulanm› flt›r. Veriler SPSS paket program› kullan›larak ortak de¤iflkenli çoklu varyans analizi (MANCOVA) ile test edilmifltir. Sonuçlar, deney grubundaki ö¤rencilerin fen bilgisi ö¤retimi dersindeki baflarının ve fen bilgisi dersine karfı tutumlarının kontrol grubundaki ö¤rencilerinkinden daha iyi olduğunu ve cinsiyetin (kız ve erkek ) ö¤rencilerin fen bilgisi dersine karflı tutum ve fen bilgisi ö¤retimi I dersindeki baflarıları arasında bir farka neden olmadığını göstermifltir. Deney grubundaki ö¤renciler, iflbirlikli öğrenme yöntemine karflı olumlu tutumlar›n›n olumsuz tutumlar›ndan daha fazla oldu¤unu belirtmifllerdir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of students teams- achievement divisions and gender on the pre-service teachers’ achievement the course of teaching science, attitude toward science and attitude toward cooperative learning strategy in the teaching science education class I. A total of 84 pre-service teachers from the department of elementary education (41 from experimental group and 43 from control group) were given achievement test as post test related to the teaching science, science attitude scale as pre-post test, and cooperative learning attitude scale as post test. Data were examined by using SPSS packet program with Multivariate Analysis of covariate (MANCOVA). Results showed that students in experimental group have better achievement scores related to teaching science and more positive attitude toward science than students in the control group. Also, gender did not differentiate between male and female students’ attitude toward science and achievement of teaching science I. Students in experimental group have expressed more positive attitudes toward cooperative learning.


ANAHTAR KELİMELER: iflbirlikli öğrenme, fen bilgisi öğretimi , tutum, cinsiyet


KEYWORDS: Cooperative learning, teaching science education, attitude, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education