STUDENTS' ACHIEVEMENT AND COMMON MISTAKES IN SOLVING WORD PROBLEMS RELATED TO NUMBERS*


Yasar ERSOY & Prof. Dr. Halil ARDAHAN


ÖZET
Bu makale 1996-97 ö~retim yılında Türkiye'nin Konya ilinden rastgele seçilmiş on beş yaşındaki 191 öğ- renci ile İngiltere'nin Leeds bölgesinden seçilmiş 109 öğ- rencinin yönlü sayılarla özellikle negatif sayılarla ilgili bir grup işlemsel (manipulative) ve sözel problemlerdeki başarıları ve ortak hataları üzerine bir karşılaştırmalı çalışma sunulmaktadır. Türk ve İngiliz öğrencilerinin gruplandırıl. mış verilerinin ortalaması sırasıya 55.40 ve 66.91, standart sapmaları 21.26 ve 20.37 bulunmuştur. Aynı grupların ortaneaları sırasıyla 52 ve 67 ve ortalama standart hataları 1.54 ve 1.95 dir. Böylece, Le,~ds deki 15 yaşındakiler, farklı içerikli sözel problemler ü2erinde daha başarılı ve ortalama puanları göreceli olarak daha yüksektir. Son olarak, her iki grubun matematik öğrf timeileri ve öğretmenleri hakkında bir fikir vermesi için ö!:rencilerin ortak yanılgıları ve hataları listelendi.


ABSTRACT
The present pap.~r presents a comparative study on the achievement and common mistakes of fifteenyear- old 191 students chosen randomly from the province of Konya, Turkeyand 109 students from Leeds, the DK in 1996-97 school year about solving a set of operational (manıpulative) problems and of word problems related to the integer numbers, in particular nfgative numbers. The means of grouped data of students "rom Turkeyand the DK are 55.40 and 66.91 respectively with the ir standard deviations 21.26 and 20.37. The mdians of the same groups are 52 and 67, and standard errı)r of means are 1.54 and 1.95 respectively. Thus fifteen-y(,ar-olds in Leeds achieved relatively high mean scores on the word problems with different contexts. Finally, student,' common mistakes and errors were listed to give an idea to both mathematics educators and teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik Eğitimi, Sözel Prohlemler. Ortak Hatalar. Yanılgıler


KEYWORDS: Mathematics Education. Word Prohlems, Common Mistakes. Misconceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education