ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLIK MESLEGINE YÖNELIK TUTUMLARıNIN FARKLI DEGlŞKENLER AÇısıNDAN INCELENMESI


Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Nesrin ÇiL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir fark gözlenmıştir. Ayrıca tutum puanları sı- nıf düzeyine göre de anlamlıdır. Ama tutum puanları ÖSYS'deki tercih sırasına göre anlamlı değildir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the attitudes of pre-service teachers towards teaching profession with regard to different variables. The sample comprised 340 pre-service teachers attending Faculty of Education, METU in Spring term, 1998. Attitudes of preservice teachers were investigated with the help of an attitude scale developed by the researchers. Results showed a significant difference between like-dislike, respect and selfesteem scores of boys and girls. There is also a significant difference with respect to grade level of the students. However, findings indicated no significant difference with regard to preference order in university entrance examination.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar. Likert tipi TutumÖlçme Aracı


KEYWORDS: Attitudes towards teaching profession. Likert type attitude scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education