TÜRKiYE-DE SINIF ÖGRETMENLERININ OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ


The views of classroom teachers on the reading habits in turkey


Assoc Prof. Dr. Aylanur ATAKLI


ÖZET
Araştırmanın verileri 434 sınıf öğretmenine anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: Sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlıkları ne düzeydedir? Meslek içi ve dışı okudukları konular nelenlir? Mesleki yayınlar içerisinde yer almasını istedikleri konular nelerdir? Mesleki yayınlar üzerine düşünceleri nelerdir? Mesleki yayınlar konusunda, Eğitim Bakanlığından beklentileri nelerdir? Cevapların, öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemi ve okulun sosyo-ekonomik düzeyi ile ilişkisi var mıdır? Yanıtların okulun sosyo- ekonomik düzeyi, cinsiyet ve kıdem ile birlikte değişip değişmediğine bakmak için chi-square testi kullanılmıştır. Bulgulardan birkaçı: Öğretmenler, mesleki yayınları sık okuyamamaktadır. Daha çok haber içerikli dergiler, anı içerikli romanlar ve Hürriyet gazetesi okumaktadırlar. Mesleki yayınlara kolay ulaşamamaktadırlar. Okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre, öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımları arasındaki fark, çoğu soruda anlamlı bulunmuştur. Cinsiyet ve kıdeme göre ise, çoğu soruda anlamlı bulunmamıştır.


ABSTRACT
Data of the study were collected through use of survey questionnaire administered to 434 classroom teachers. In the study, the following questions are answered. What is the reading habit Ievel of the classroom teachers? What are the subjects they read both in- profession and others? Which subjeets they prefer to be included in their professional publications? What are their views on professional publications? What are their expectations from the Ministry of National Education regarding professional publications? Is there any relation between their gender, experience, socio-economic status of the school and the responses of the classroom teachers involved? To analyse, chi-square test was employed. Some of the findings are as follows: Classroom teachers can not read the professional publications frequently. They mostly read new s magazines, bibliographic novels, and HÜITiyet which is a daily newspaper. They not easily accress to professional publications. The impact of the socio- economic status of the school on the responses of the classroom teachers is significaııt on most of the questionnaire items. However, ne ith er gender nor experience Jo have such a significant impact.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen, okuma, kitap, dergi, mesleki yayın, gazete


KEYWORDS: Teacher, reading, book, magazine, profession publication, newspaper

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education