ONBIRINCI SINIF ÖGRENCILERININ VE MATEMATIK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN UZAYSAL YETENEKLERININ INCELENMESI


Dr. Safure BULUT & Öğrt. Sibel KÖROGLU


ÖZET
Uzaysal yetenek, matematik ve diğer alanlardaki başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu çalış- mada, on birinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının uzaysal yetenekleri Ekstrom ve meslektaş- ları tarafından geliştirilmiş olan kart çevirme, küp karşılaş- tırma, kağıt katlama ve yüzeyoluşturma testleri kuııanılarak ıncelenmıştır. Bu dört test uzaysal yetenek hakkında bilgi vermektedir. ilk iki test uzaysal yeteneği n alt boyutlarından olan uzaysal yönelim yeteneğini ölçerken son iki test uzaysal görme yeteneğini ölçmektedir. Yapılan t-test analizi sonucu on birinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının 0,05 düzeyinde "Uzaysal Yetenek Testi" puan ortalamaları arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark belirlenmiştir. Ayrıca yapılan "MANOVA" analizi sonucunda bu iki.grubun "Uzaysal Yönelirn" ve "Uzaysal Görme Testlerinden" aldıkları puanların ortalamaları arasında yıne aynı düzeyde anlamlı farklar bulunmuştur. Bu ortaya çıkan farklar matematik öğretmen adaylarının lehinedir. Bununla beraber, öğretmen adaylarının testlerden elde ettiklerı puan ortalamaları oldukça düşüktür.


ABSTRACT
Spatial ability is one of the most important factors that affects achievement in mathematics and other areas. In the present study spatial abilities of eleventh grade students and prospective mathematic~ teachers were investigated by using card rotation, cube comparison measuring the spatial orientation ability and paper folding and surface development tests measuring the spatial visualisation ability developed by Ekstrom and his colleagues. As a result of t-test analysis, there was a statisticaııy significant mean difference çetween eleventh grade students and prospective mathematics teachers with respect to spatial ability. According to the result of MANOV A it was also found that there were statisticaııy sıgnıficant mean differences between eleventh grade students and prospective mathematics teachers with respect to spatial orientation and spatial visualiBationabilities. All these differences were in the favour of prospective mathematics teachers. However, prospective teachers' me an scroes of the tests were quite low


ANAHTAR KELİMELER: Matematik Öğretmen Adayı. On Birinci Sınıf Öğrenciler. Uzaysal Yetenek. Uzaysal YÖnelim Yeteneği, Uzaysal Görme Yeteneği


KEYWORDS: Prospective Mathematics Teacher, Eleventh Grade Students, Spatial AbiUty, Spatial Orientation Abilitv, Spatial Visua Usation Abilitv

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education