EĞITIM SISTEMINDE INSAN UNSURU VE TOPLAM KALITE YÖNETIMI ANLAYıŞı


...


Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN & Doç. Dr. Ayhan AYDIN


ÖZET
Bu bildiride eğitim sisteminin temel sorunları açı- sından insan unsuru ve toplam kalite yönetiminin işlevi tartışılmaktadır. Toplam kalite yönetimi (TKY) kısaca örgütsel değerlerı geliştırmeye, kültürel dönüşümü gerçekleştirmeye ve başarı standartlarını belirlemeye dönük bir yakla- şım olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda öğretmenin mesleki gelişimi, öğretim etkinliklerinde planlama araştırma ve geliştirme çabaları ve rehberliğe dayalı eğitim süreçlerini gerçekleştirmeye yönelik gelişmelerin merkezinde toplam kalite yaklaşımı bulunmaktadır. Bugün eğitim sorunlarının çözümünde yeni yaklaşımlara daha çok gereksinim duyulmaktadır. TKY'nin önerdiği etkili örgütsel yapı, okul sistemıni geliştirecek ve bu gelişimi sürekli kılacak dinamikleri beraberinde taşımaktadır. Eğitim bireye çevresinde olan değişimleri karşılayabilecek ve varolan durumları olumlu yönde dönüştürecek biçimde yeni davranışlar kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Buna göre sürekli değişim ve yenileşme anlayışının kilit kavramı Toplam Kalite yaklaşı- mıdır. Bu bilgilerin ışığında eğitim sorunlarına toplam kalite anlayışıyla yaklaşmak bir seçim sorunu değil güncel gelişmelerin kaçınılmaz kıldığı bir zorunluluk olarak algı- lanmalıdır. Özetle insanın herşeyin merkezinde olduğu dü- şüncesı üzerinde odaklanan günümüz yönetim kültüründe, birey özel bir anlam ve önem kazanmıştır. Bu açıdan TKY anlayışı daha çok bir insan felsefesi ve demokratik bir yö- netim modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle bildiride ağırlıklı olarak TKY anlayışına göre eğitim sürecinde insanın yeri ve önemi tartışılmaktadır.


ABSTRACT
The discussion in this paper is about the human factor and the function of total quality management from the point of fundamental problems of the education system. Total quality management (TQM) can be defined as an approach toward developing the organizational values, realizing the cultural transformation and determining the success standard. In this context, Total Quality Management is at the center of the professional development of the teacher; planniııg, research and the improvement efforts of the educational activities and the development toward realizing the educational process based on the guidance. Nowadays new approaches for the solution of the educational problems are needed. The effective organizational structure offered by TQM, carries the dynamics which develop and maintain the school system with it. Education can be defined as a process to acquire new attitudes so that the individual can deal with the changes and transform the existing situaiton to a positive directıon. Therefore the key concept of continual change and innovation is Total Quality Management. From this starting point. to apply Total Quality Management to educational system is not a choice but rather an inevitable necessity of recent developments. In summary. in today's management understanding, the individual-being a measure for everythinghas acquired a special status. From this point of view TQM is defined as a philosophy and a democratic management modeL. For this reason, this paper discusses mainly the situation and the importance of the individual from the point of TQM.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim. Toplam Kalite. Yönetim


KEYWORDS: Education. Total Quality. Management

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education